Apartman Hotel Bükfürdő

Alapszabály

Alapszabály

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ

1. A szövetkezet neve:Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel

2. A szövetkezet székhelye: 9740. Bükfürdő, Termál krt. 43.

3. A szövetkezet tevékenységét a tagok vagyoni hozzájárulásaival, és esetenkénti személyes közreműködésével, demokratikus önkormányzat keretén belül fejti ki.

Az üdülőszövetkezet a lakásszövetkezeti törvény rendelkezései szerint a tagok önkéntes társulásán alapuló nem profitorientált gazdálkodó, a tagjai részére szolgáltatást nyújtó szervezet, amely a tagok vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével, demokratikus önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási és más tevékenységet folytat.

Az üdülőszövetkezet alaptevékenységébe tartozik:

· A szövetkezet tulajdonába álló épületek, épületrészek, tagok által közösen használt eszközök és az épületekhez tartozó földrészek használatba adása.

· A szövetkezeti tulajdonú épület építése, a szövetkezet tulajdonában és kezelésébe tartozó épületek fenntartása.

· Az üdülőszövetkezet vállalkozási tevékenységébe tartozik az alaptevékenységi feladatkörbe nem tartozó minden más olyan tevékenység ellátása, amelynek adózott eredményét alaptevékenységi feladatok ellátására fordítja.
Tevékenységi köre:

– 55.10 Szállodai szolgáltatás

– 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

– 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

– 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

– 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

– 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

– 41.10 Épületépítési projekt szervezése

– 63.99 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

– 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

– 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

– 68.32 Ingatlankezelés

– 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

– 77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

– 73.11 Reklámügynöki tevékenység

– 73.12 Médirareklám

– 74.30 Fordítás, tolmácsolás

– 77.40 Immateriális javak kölcsönzése

– 79.11 Utazásközvetítés

– 79.90 Egyéb foglalás

– 81.21 Általános épülettakarítás

– 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás

– 81.29 Egyéb takarítás

– 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

– 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

– 82.99 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

– 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

– 85.51 Sport, szabadidős képzés

– 96.02 Fodrászab, szépségápolás

– 96.09 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

– 96.01 Textil,l szőrme mosása, tisztítása

– 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1) Az üdülőszövetkezet jogi személy.

2) Az üdülőszövetkezetnek természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek a tagjai.

3) Törvényességi felügyeletét a Vas megyei Cégbíróság Iátja el.

4) Az üdülőszövetkezettel kapcsolatos jogvita elbírálására kizárólag a Szombathelyi Városi Bíróság illetékes.

5) Az üdülőszövetkezet képviseleti jogát az igazgatóság elnöke és az ügyvezető igazgató gyakorolja.

A felsoroltak cégjegyzési joga önálló.

III. AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI

1. Közgyűlés

2. Küldöttgyűlés

3. Igazgatóság

4. Felügyelő Bizottság

5. Tagértekezlet

1) KÖZGYŰLÉS
Helye: Budapest

KÖZGYŰLÉS ÖSZEHÍVÁSA

a./ A közgyűlést szükség szerint, de legalább ötéventeegyszer össze kell hívni. A közgyűlés üléseit az igazgatóság hívja össze. Kötelező a közgyűlés összehívása akkor is, ha ezt a tagok legalább 10 %-a, vagy a felügyelő-bizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozza.

Ha az Igazgatóság az indítvány kézhezvételétől számított negyvenöt napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, a negyvenötödik napot követő harminc napon belüli időpontra a Felügyelő Bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tagok vagy az általuk megbízott személy jogosult összehívni.

A közgyűlést – annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően – írásban a napirend közlésével, a Lsztv. 16. § (4) bek. előírásainak megfelelően kell összehívni, és ezzel együtt a meghívó egy példányát a hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztést és a közgyűlés határozataira tett javaslatokat.

A meghirdetett napirendben nem szereplő ügyekben határozatot hozni nem lehet.

b./ A közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség esetére tizenöt napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés, az eredeti napirend tekintetében, amegjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes,de ezt a meghívóban jelezni kell.

kivéve:

Nem lehet megismételt közgyűlést tartani az üdülőszövetkezet egyesülése, szétválása és megszűnés kapcsán meghozandó döntések esetében.

A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi kérdésekben hozhat határozatot.

c./ Határozathozatalhoz a jelenlevő tagok több mint felének azonos szavazata szükséges.

kivéve:

Ÿ Az alapszabály elfogadásához, módosításához a jelenlévő tagok szavazatának 2/3-os többsége szükséges.

Ÿ Az üdülőszövetkezet egyesülésének, szétválásának elhatározásához a jelenlévő tagok egyszerű többsége szükséges.

Ÿ A üdülőszövetkezet jogutód nélküli megszűnéséhez az üdülőszövetkezet összes tagjának részvételével megtartott közgyűlés egyhagú szavazata szükséges.

d./ A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással hozza.

SZAVAZATI JOG

· Az időleges üdülőhasználat jogával rendelkező minden természetes személy tagot – a használat joga mértékétől függetlenül – a közgyűlésen egy-egy szavazat illet meg. A nem természetes személy tag minden olyan üdülőegység után, amelynek egész évi használatára jogot szerzett, a gazdálkodást érintő kérdésekben további egy-egy szavazattal rendelkezik.(Lsztv 18.§ (4))

· Gyakorlása: személyesen, vagy a Lsztv 18. § (3) bekezdés alapján írásbeli meghatalmazás alapján történhet. Az írásbeli meghatalmazás két tanú által hitelesített általános meghatalmazás. Egy tag maximum öt írásbeli meghatalmazást kaphat.

· Az igazgatóság szükség esetén kezdeményezheti a tagok vagy a küldöttek írásbeli szavazását. Az igazgatóság az írásbeli szavazásra bocsátott ügyben rövid, de a döntéshez elégséges legfontosabb adatokat tartalmazó írásbeli tájékoztatást köteles a tagoknak megküldeni, amelyhez a tárgykör megnevezése mellett előre nyomtatott vagy gépelt szavazólapot kell mellékelni, mely az „igen” „nem” „tartózkodom” kifejezést tartalmazza.

· Az írásban hozott határozat érvényességére a jogosult tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

· A tagoknak az írásbeli szavazásra 15 napot kell biztosítani. A beérkezett szavazólapokat a felbontástól számított egy évig meg kell őrizni.
Nem lehet írásban szavazni

Az Lsztv. által a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt pontokról és a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó a./-tói – g./-lg és és j./ pontjairól.

Írásbeli szavazás esetén a szavazatokat az üdülőszövetkezet kijelölt igazgatósági és FB. tagja, az FB. elnökének és két nem tisztségviselő tag jelenlétében és közreműködésével számolja össze és a szavazatok összeszámlálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni:

· a szavazásban részvett tagok számát,

· a szavazólapok összesített adatait,

· meg kell állapítani és rögzíteni az előterjesztett javaslat határozattá válását vagy elvetését.

· A szavazás eredményét az üdülőszövetkezet hirdetőtábláin a szavazás befejezését követő 15 napon belül ki kell függeszteni,

· tagtájékoztatóban közölni kell,

· tagértekezleten ki kell hirdetni.

· A szavazólapokat a visszaérkezés sorrendjében gyűjteni kell.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

A napirendi pontokat a közgyűlés összehívásakor az igazgatóság határozza meg az alábbiak figyelembevételével:

· a Felügyelő Bizottság által javasolt napirendi pontok,

· a tagok legalább 10 százalékának előzetes írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a napirendre.

· A jelenlevő tagok 2/3-nak javaslatára bármely ügyet fel kell venni a közgyűlés napirendjére, demegismételt közgyűlésenezekben az ügyekben határozat nem hozható.

A közgyűlésről a Lsztv 18. § (5) bek. alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melybe bármely tag betekinthet és arról – viagra man a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet. Az igazgatóságnak a meghozott határozatokat valamennyi tag részére írásban a közgyűlés megtartásától számított – írásbeli szavazás esetén a szavazásra megjelölt határidőt követő – 30 napon belül kézbesítés útján közölni kell.

A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE

A közgyűlés hatáskörébe a Lsztv. 15. § (2 ) bek. által a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt – a szövetkezet egyesülésének, szétválásának, és megszűnésének elhatározásán túl az alábbiak tartoznak:

a) küldöttgyűlés hatáskörének megállapítása,

b) épületenként 2-2 fő turnuson kívüli küldött megválasztása 5 éves ciklus időtartamra.

2) KÜLDÖTTGYŰLÉS

Az üdülőszövetkezetben a hatékonyabb működőképesség biztosítása érdekében a közgyűlés mellett küldöttgyűlés működik, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

Résztvevői:a tagértekezleteken épületenként és turnusonként 1-1 fő, a közgyűlésen épületenként 2-2 fő turnuson kívüli megválasztott küldött.

Létszáma: 56 fő

· az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai szavazati joggal,

· a meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt,

· az üdülőszövetkezet bármely tagja tanácskozási joggal vehet részt a küldöttgyűlés munkájában.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA, MEGTARTÁSA

Összehívás:azonos a közgyűlés összehívásának és megtartásának eljárási szabályaival azzal az eltéréssel, hogy soronkivüli küldöttgyűlést kell összehívni ha az ok megjelölésével a szövetkezet tagjainak legalább 10 %-a, küldöttek legalább 1/3-a, vagy a Felügyelő Bizottság előzetesen írásban indítványozza.
A küldöttgyűlés helye: Bükfürdő

A küldöttgyűlés határozatképességére és határozatainak érvényességére a közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a küldöttgyűlésnek mindig határozatképesnek kell lenni.

Küldöttgyűlésen a küldöttet írásbeli meghatalmazással nem lehet képviselni.

Az igazgatóság szükség esetén kezdeményezheti a küldöttek írásbeli szavazását is, mely eljárás szabályai megegyeznek a III.1.közgyűlési részben rögzítettekkel.

A küldöttgyűlés napirendje

· az igazgatóság által javasolt témák,

· a Felügyelő Bizottság által javasolt témák,

· a tagok legalább 10 %-ának írásbeli javaslata,

· a küldöttek 1/3-ának írásbeli javaslata.

· A napirend ismertetése után, de még a megtárgyalása előtt a jelenlévő küldött által előterjesztett javaslat, ha azzal a küldöttek 2/3-a egyetért.

A küldöttgyűlésre meghirdetett napirendben nem szereplő ügyekben határozatot hozni nem lehet.

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁSKÖRE

a) Az alapszabály módosítása

b) Az igazgatóság tagjainak és elnökének megválasztása, felmentése visszahívása

c) A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, felmentése, visszahívása

d) Tisztségviselők díjazásának megállapítása.

e) Az üdülőszövetkezet éves beszámolójának (zárszámadás) és éves költségvetésének, üzleti tervének elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról, a veszteség fedezetének forrásairól és módjáról.

f) Döntés a tagi használati díj mértékéről – melynek alapja az igénybevehető apartman alapterülete, valamint az igénybe vehető turnus időtartama – és a befizetés határidejéről valamint az egyszeri tagi belépési díjról

g) A üdülőszövetkezet alaptevékenységéből eredő tartozás fedezetére, a tagok pótbefizetésére való kötelezése

h) Döntés a tagok használatába nem kerülő üdülőegységek hasznosításáról

i) Tisztségviselők ellen kártérítési per indításának elhatározása, illetőleg büntető feljelentés megtétele

j) Döntés az építés, felújítás, korszerűsítés, fejlesztés, fenntartás kérdésekben -annak idő ütemezéséről – , költségeinek mértékéről és fedezetéről

k) Választási szabályzat jóváhagyása

l) A jelölő bizottság és szavazatszedő bizottság megválasztása

m) Döntés az időleges üdülőhasználati jog turnusidejének hosszútávú (12 éves) ütemezéséről

n) A Szövetkezet tulajdonában álló épületek, ingatlanok hasznosítása, hasznosítási módjának megváltoztatása, a Szövetkezet érdekében történő ingatlan értékesítés

3) IGAZGATÓSÁG

A küldöttgyűlés az üdülőszövetkezet tagjai sorából 5 éves ciklus időtartamra 5 tagú igazgatóságot + 2 póttagot, és a megválasztott igazgatósági tagok közül elnököt választ.

Feladatai

· a közgyűlési és küldöttgyűlési határozatok keretén belül az üdülőszövetkezet életének és tevékenységének irányítása, az ügyvezető igazgató által irányított munkaszervezet útján,

· a távlati koncepciók kialakítása.

Az igazgatóság üléseit szükség szerint de legalább két havonta tartja, az összehívása az elnök feladata. Az igazgatóság ülését soron kívűl is össze kell hívni, ha azt bármely igazgatósági tag, a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az állami felügyeletet gyakorló szerv az indok megjelölésével indítványozza. Az igazgatósági ülés határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely rögzíti az igazgatóság határozatait és állásfoglalásait, valamint név szerint a határozat ellen szavazókat.

Az igazgatóság munkáját éves munkaterv alapján végzi.

Az igazgatósági ülésen meghivottak a 2004. évi CXV. Lsztv. törvénynek megfelelően, illetve az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően vehetnek részt.

A megbízás megszűnik: azonos a tisztségviselőkre vonatkozó kitétellel.

IGAZGATÓSÁG HATÁSKÖRE

· Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés és küldöttgyűlés hatáskörébe.

· Megalkotja, módosítja az üdülőszövetkezet szervezeti és működési szabályzatát és annak mellékleteit.

· Általa meghatározott feltételek mellett kedvezményes tagüdültetést biztosíthat.

· Indokolt esetben, épület lezárás, felújítás stb. esetén a turnusidő megváltoztatása nélkül másik épületben biztosíthatja a tag üdültetését. Ez a döntés nem érinti és nem sértheti a tagok A-, B-, C-, D-épületek elvi használati jogát.

· Szervezi és végrehajtja a közgyűlés és a küldöttgyűlés határozatait, ezekről rendszeresen számot ad, tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint végzi.

· Az alapszabály szerint összehívja a köz- illetve küldöttgyűlést.

· Megalkotja az üdülőszövetkezet működéséhez szükséges egyéb szabályzatokat (munkaügyi, tűzvédelmi, pénzkezelési, selejtezési, üdülési, stb.).

· Munkája segítésére ideglenes és állandó bizottságokat hozhat létre.

· Az igazgatóság feladatait testületként látja el, de konkrét feladatok ellátásával egyes tagjait külön is megbízhatja.

· Az ügyvezető igazgató felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

· Évente legalább egyszer a küldöttgyűlésnek ötéventea közgyűlésnek beszámol az üdülőszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint az igazgatóság tevékenységéről.

· A munkaszervezet útján irányítja az üdülőszövetkezet gazdasági tevékenységét a küldöttértekezlet által elfogadott üzleti terv végrehajtása érdekében.

Az igazgatóság a tag időleges üdülőhasználati jogának átruházása esetén – a tag kérésére – köteles irásbeli nyilatkozatot adni a költségtartozásról.

Az igazgatóság a tagnak az üdülőszövetkezetre, illetőleg jogaira és kötelezettségeire vonatkozó írásbeli megkeresésére, illetőleg az abban felvetett kérdésekre – a kézhezvételtől számított 30 napon belül – írásban köteles választ adni.

4) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A küldöttgyűlés a tagok sorából 5 éves ciklus időtartamra 3 tagú Felügyelő Bizottságot, + 2 póttagot, és a megválasztott felügyelő bizottsági tagok közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelő Bizottság a tagok érdekében a lakásszövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez. (Lsztv. 26. § (1))

Ennek során:

· a szövetkezet szerveinek működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat,

· az igazgatóság figyelmét felhívhatja, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak, vagy más önkormányzati szabályzatnak megfelelően járjon el.

· Indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak felmentését, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés összehívását,

· összehívhatja a közgyűlést, illetőleg a küldöttgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének.

· Az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a küldöttgyűlés részére a üdülőszövetkezet gazdálkodásáról, e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható.

· Véleményt nyilváníthat a közgyűlés, küldöttgyűlés elé terjesztett más beszámolókról és jelentésekről is,

· javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek a tisztségviselők díjazásának megállapításáról,

· tevékenységéről a közgyűlésnek ötévente, küldöttgyűlésnek legalább évente egy alkalommal beszámol.

Az üdülőszövetkezet igazgatósága, illetőleg a küldöttértekezlet köteles érdemben megtárgyalni a Felügyelő Bizottság javaslatait, indítványait, és azok tárgyában 60 napon belül határozni, illetve állástfoglalni. A Felügyelő Bizottság elnöke – vagy a bizottság általa megbízott tagja – az üdülőszövetkezet bármely testületi ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

A megbízás megszűnik: azonos a tisztségviselőkre vonatkozó kitétellel.

5) TlSZTSÉGVISELŐK

Az üdülőszövetkezet tisztségviselői az igazgatóság elnöke és tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani.

Nem lehet tisztségviselő, aki nem tagja a szövetkezetnek és akivel szemben a Lsztv. 30. §. (1), illetve 31. §. (1) –ben foglalt kizáró okok állnak fenn.

A tisztségviselő a jelölőbizottság részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Lsztv. 30. § (1) bek b) és c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Részére a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a szövetkezet megtéríti.

Az üdülőszövetkezet tisztségviselői más üdülőszövetkezetnél tisztségviselők nem lehetnek.
A tisztségviselők felelőssége

A tisztségviselők kötelességeik megszegésével az üdülőszövetkezetnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelősek.

Nem terheli felelősség, akinek vétlensége bizonyított, mert a kárt okozó határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.

A tisztségviselő megbízása megszűnik

· a megbízás időtartamának lejártával,

· a tisztségviselő halálával,

· a megválasztó szervhez intézett lemondásával,

· a küldöttgyűlés általi felmentésével,

· tagsági viszonyának megszűnésével,

· összeférhetetlenség, vagy kizáró ok esetén, ha azt a felmerüléstől számított 15 napon belül a tisztségviselő igazoltan nem szünteti meg.

A tisztségviselő felmentéséről a küldöttgyűlés titkos szavazással dönt.

A megszűnt megbízatású tisztségviselő az igazgatóság irásbeli felkérése alapján az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan dijazás ellenében – köteles az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb a megbizatás megszünésétől számitott 90. nap leteltéig ügyvivő tisztségviselőként közreműködni az üdülőszövetkezet tevékenységének ellátására.

Ha valamely tisztségviselő megbizatása megszünik, akkor helyébe az a megválasztott póttag lép, aki a választás alkalmával a póttagok közül a legtöbb szavazatot kapta. Ennek lebonyolitásáról az elnök 30 napon belül köteles gondoskodni. Ha nincs póttag, akkor a következő küldöttértekezleten az új tisztségviselőt időközi választással kell pótolni.

Az időközi választás szabályai megegyeznek az eredeti választás szabályaival.

A póttagként, vagy választás útján belépő tisztségviselő megbizatása az eredeti ciklusidő végéig szól.

Amennyiben az üdülőszövetkezet igazgatósága, vagy valamely bizottság elnökének a megbizatása szünik meg, akkor mint új igazgatósági vagy bizottsági tag belép a póttag, és az igazgatósági illetve bizottsági tagok maguk közül elnököt választanak, akinek a megbizatása a következő küldöttgyűlésig tart.

Az igazgatóság vagy valamely bizottság elnöke akadályoztatása esetén felkérheti az igazgatóság vagy bizottság valamely tagját helyettesítésre.

6) TAGÉRTEKEZLET

Az üdülőszövetkezet helyi önkormányzati egysége

Az üdülőszövetkezet tagjainak üdülési turnusonkénti, tagértekezletenkénti valamennyi épületben üdülő tagok összességét helyi önkormányzati egységnek ismeri el. A tagértekezletet az ügyvezető igazgató, vagy az igazgatóság elnöke, vagy valamelyik tagja vezeti.
Hatáskörébe tartozik

a) Üdülési turnusonként és épületenként 1-1 fő küldött megválasztása 5 éves ciklus időtartamra.

b) Megtárgyalja a szövetkezet működésével, üzemeltetésével kapcsolatos problémákat, javaslatot tesz a közgyűlés és a küldöttgyűlés elé terjesztendő ügyekről.

c) Javasolja a felújításra, pótlásra szoruló berendezések, felszerelések körét.

d) Javaslatot tesz a befizetési kötelezettség meghatározására, teljesítés módjára, időpontjára.

e) Javasolja a szövetkezet életképességét biztosító változtatásokat és az ehhez szükséges intézkedéseket.

f) Konkrét javaslatot tehet a vendégszobák és közös helyiségek jobb kihasználására, hasznosítására, használati rendjének betartására.

g) Javaslatot tesz a HÁZIREND módosítására, pontosítására.

A tagértekezlet határozatképességére döntési jogkörben (küldöttválasztás) a közgyűlésre vonatkozó határozatképesség az irányadó.

Határozatait és javaslatait jegyzőkönyvben rögzítetten egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

7) AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Az igazgatóság alkalmazza és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat, feladatait az SZMSZ előirásai alapján végzi.

8) MUNKASZERVEZET

Az üdülőszövetkezet az igazgatóság által létrehozott, az ügyvezető igazgató által irányított saját munkaszervezetet működtet, melynek felépítésére és munkájára a Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyes tevékenységekre pedig az arra vonatkozó szabályzat vagy ügyrend az irányadók.

lV. TAGSÁGI VISZONY

A tagsági viszony írásban benyújtott kérelem elfogadásaés az egyszeri tagi belépési díj befizetése alapján keletkezik.

A tagfelvételről az igazgatóság a felvételi kérelem beérkezését követően a

legközelebbi ülésen – legfeljebb 3 hónapon belül – dönt.

A döntésről a belépni szándékozó személyt írásban értesíteni és a küldöttgyűlést tájékoztatni kell.

A tagsági viszony a felvételi kérelem időpontjára visszamenő hatállyal jön létre.

Annak a személynek a tagfelvételi kérelme, aki üdülőhasználati jogot szerzett, vásárolt vagy örökölt, nem utasítható el, amennyiben a tagokra vonatkozó feltételeknek megfelel.

Ha az üdülőhasználati jog gyakorlására több személy jogosult, mindegyik személy kérheti tagfelvételét.

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik. Lsztv 36 § (3) bek.
Az üdülőszövetkezet tagja az lehet, aki :

a) az időleges használati jog megilleti,

b) az érvényben levő alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja,

c) az üdülőszövetkezet céljának megfelelően előírt fizetési és más kötelezettségek teljesítését vállalja,

d) a küldöttgyűlés által meghatározott egyszeri tagi belépési díjat befizette.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú, és a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyzett 14. életévét betöltött kiskorú nevében törvényes képviselője kérheti a tagfelvételt. A 14. életévét betöltött kiskorú a törvényes képviselője hozzájárulásával lehet tagja az üdülőszövetkezetnek.

A szövetkezet a tagokról nyilvántartást köteles vezetni, az üdülési turnusjelét és tagszámát tartalmazó igazolványt a jogosultnak kiadni.
A tag alapvető joga és kötelessége

Jogok: A tag joga, hogy:

· igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit,

· tanácskozási és szavazati joggal résztvegyen a közgyűlésen és tagértekezleten,

· tanácskozási joggal résztvegyen a küldöttgyűlésen, amennyiben nem küldött,

· tisztséget viseljen a szövetkezetben,

· a tisztségviselőktől és vezetőktől felvilágosítást kérjen és kapjon szóban vagy írásban, használhassa az épületeknek a közös használatra szóló részeit,felszereléseit, a HÁZIREND -nek megfelelő a többi tagot megillető használati jog sérelme nélkül,

· a törvényben előírtaknak megfelelően rendkívüli közgyűlés, küldöttgyűlés összehívását kezdeményezze,

· a szövetkezet javára eseti megbízás (felkérés alapján) végzett munkájáért díjazásban részesüljön.

· Az üdülőszövetkezetre vonatkozó bármely kérdésben a tisztségviselőktől tájékoztatást kérjen, és az alapszabályba, valamint a közgyűlési és küldöttgyűlési jegyzőkönyvbe, illetőleg a jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatban keletkezett iratokba betekintsen, továbbá ezekről – a másolási költség megfizetése mellett – másolatot kérjen.

Kötelességei:

· Teljesítse az üdülőszövetkezet részére előirt fizetési kötelezettségét és vállalásának megfelelően vegyen részt az üdülőszövetkezet szerveinek tevékenységében.

· Az üdülőszövetkezet vagyonát gondosan kezelje, és személyes tevékenységével segitse elő az üdülőszövetkezet eredményes tevékenységét.
A tagok időleges üdülőhasználattal kapcsolatos jogai és kötelességei:

· Az üdülőhasználati jog átruházható vagyoni jog és mint ilyen, illeték köteles.

· A tagot évenként 14 vagy 28 napos üdülőegység használati joga illeti meg. A használati jogot a szövetkezet egy részletben 13 éjszaka vagy két részletben (2 x 13 éjszaka) biztosítja. A lebonyolítás részletes szabályait az üdülőhasználati jog igénybevételének, használatának és átruházásának szabályzatatartalmazza.

A tag az üdülőegységet rendeltetésszerűen köteles használni.

· A tag az üdülőszövetkezet által rendelkezésre bocsátott „meghatalmazási nyomtatvány” igénybevételével az el nem cserélt üdülőhasználati jogával szabadon rendelkezik, azt más részére átengedheti. A tag az Üdülőszövatkezet közvetítésével lebonyolított, vagy a tagok egymás közötti turnus cseréjére meghatalmazással küldheti gyermekét, szüleit, nagyszüleit, testvérét (más személyekre nem vonatkozik). Köteles azonban a meghatalmazottja figyelmét felhívni az „idegenforgalmi adó” és a „napi üzemeltetési díj” a szabályoknak megfelelő megfizetésére.

· A kedvezményezett által előidézett hiányokért, károkért az átengedő tag a károkozóval egyetemlegesen felel.

· Teljesítse a vagyoni hozzájárulást,

· az üdülőszövetkezet vagyonát gondosan kezelje és személyes tevékenységével segítse elő a szövetkezet eredményes működését.

· A tagoktól elvárható gondossággal végezze el a szövetkezet érdekében vállalt munkát.

· Jogsértő határozat esetén perindítás előtt köteles a jogsértést a Felügyelő Bizottságnak bejelenteni. A Felügyelő Bizottság a bejelentés kézhezvételétől számított legkésőbb tíz napon belül köteles a határozatot meghozó üdülőszövetkezeti szerv részére a határozat megváltoztatására vagy fenntartására vonatkozó javaslatát megtenni, és azt részletesen indokolni.

· Az átruházási szerződésben a tag köteles a vevő figyelmét felhívni arra, hogy az átruházási szerződés csak a vevő tagként történő felvételével válik hatályossá.

· A felszerelési tárgyak hiányáért, valamint a vétkesen okozott kárért anyagilag felelős.

· A tagot amennyiben a szövetkezet felé tartozása áll fenn és kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, nem használhatja üdülési jogát és át sem engedheti, egy év után az igazgatóság az üdülöszövetkezet tagságából kizárhatja. A közösség érdekeinek anyagi biztonságának védelme érdekében a kizárásról hozott határozatot az üdülőszövetkezetnél szokásos módon a tagsággal ismertetni kell (küldött értekezleten és tagértekezleten).

· Befizesse a küldöttgyűlés vagy az igazgatóság által meghatározott határidőre a fenntartási, felújítási hozzájárulást stb. Késedelmes fizetés esetén a tartozás után törvényes kamatot kell fizetni.

· A határozatban előírt mértékben és módon teljesítse a pótbefizetést.

· Közös tagság esetén mindegyik tag írásbeli beleegyezése szükséges az üdülési jog eladásához.

· Jogosult a tag abban az épületben igénybe venni üdülőhasználati jogát, melyhez a vagyoni hozzájárulását teljesítette.

· A tag köteles az igazgatóságnak bejelenteni a haszonélvező személy nevét és címét, amennyiben használati jogát haszonélvezet terheli.
A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik ha:

· a tag meghal, vagy a nem természetes személy tag jogutód nélkül megszünik,

· a tag a szövetkezetből kilép,

· kizárják,

· a szövetkezet jogutód nélkül megszűnik,

· üdülési joga megszűnik .

A tag tagsági viszonyának megszünésével az időleges üdülőhasználati joga is megszünik.

Kilépés :

A kilépési szándékot az igazgatóságnak írásban kell bejelenteni.

A tagsági viszony a bejelentéstől számított 30 nap elteltével szűnik meg. Ez az idő szükség szerint meghosszabbodik, ha a tag és a szövetkezet között még rendezetlen, vitás anyagi, vagy más viszony áll fenn, de ez nem érinti a tagnak a Szövetkezettel szemben fennálló kötelezettségeit.
Kizárás:

Az üdölőszövetkezet igazgatósága kizárja, illetve kizárhatja azt a tagot, aki neki felróható módon :

· az üdülőszövetkezet érdekét súlyosan sértő, vagy veszélyeztető magatartást tanúsít.

· Ha a tag, vagy részéről üdülőhasználatra feljogosított személy üdülése során

olyan közösségellenes magatartást tanúsít, mely a Polgári Törvénykönyv

vonatkozó pontjai esetében a bérbe adót felmondásra jogosítja fel.

· A tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz

eleget, nem teljesíti a jogszabályokban és az alapszabályban megállapított

üzemeltetési, fenntartási, felújítási hozzájárulást, valamint pótbefizetést.

A kizárást tárgyaló igazgatósági ülésre az érintett tagot írásban meg kell hívni. A kizárásról határozatot kell hozni, melyet az érintettel írásban közölni kell.

A kizárásról hozott határozat ellen a küldöttgyűléshezilletve a bírósághoz lehet fordulni.

A kizárást kimondó határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló kereset indításnak nincs halasztó hatálya.

A kizárásról hozott határozat ellen bírósági út igénybevételének van helye.

(Lsztv. 38. §)

A tagsági viszony a kizárást kimondó határozat közlésétől számított 30 nap elteltével szűnik meg, kivéve, ha:

a) határozat későbbi időpontot állapít meg;

b) a határozat bírósági felülvizsgálatára hatvan napon belül keresetet indítottak és a bíróság a kizárást kimondó határozatot megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi;

c) a tag kérelmére a közgyűlés a kizáró határozatot megváltoztatja.

A kizárt tag, ideértve a még, vagy már nem tulajdonosokat is, a szövetkezet által a tagok részére nyújtott előnyökre és szolgáltatásokra nem tarthat igényt.

Elszámolása kilépett, a kizárt taggal, továbbá a meghalt örökösével:

· a volt tag, illetve az örökös a szövetkezet részére teljesített befizetésének

visszatérítését – a túlfizetés kivételével – a szövetkezettől nem követelheti.

· A kilépett, illetőleg kizárt tag, csak az általa elvégzett munkák és a nyújtott

szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt.
V. AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE

Az üdülőszövetkezet alaptevékenysége és hatékonyságának eredményessége céljából – jelen alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével – vállalkozási tevékenységet is folytat.

Az üdülőszövetkezet tevékenységének pénzügyi forrását a tagok építéssel, fenntartással (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) kapcsolatos befizetései és az üdülőszövetkezet egyéb bevételei szolgálják.

Az üdülőszövetkezet vagyonával felel a tevékenységéből eredő tartozásaiért. Ha az üdülőszövetkezet vagyona a tartozások fedezésére nem elegendő, a küldöttgyűlés a tagokat pótbefizetésre kötelezheti.

Az üdülőszövetkezet tulajdonát, vagyonát az igazgatóság köteles biztositó intézetnél biztositani, továbbá az üdülőszövetkezet működésével összefüggésben jelentkező felelősség tárgyában felelősség biztosítást is kötni.

Az üdülőszövetkezet vagyoni alapja

Az üdülőszövetkezet éves üzleti tervet készít, melyet az igazgatóság javaslata alapján a küldöttgyűlés határoz meg. Mindez csupán egyetlen szinten történhet, mégpedig össz. szövetkezeti szinten.

1) A fenntartási költségeket bevételeiből kell fedeznie, amelyek többféle forrásból származnak, különösen:

· a nem tagok üdültetését szolgáló helyiségek, töredéknapok, pótágyak valamint a tagok által üresen hagyott szobák szállodaszerű üzemeltetéséből,

· a tagok és a vendégek által fizetett eszköz bérlet díjakból,

· az üzemeltetési hozzájárulásokból ,

· egyéb bérleti bevételekből (tagsági belépési díjak, pótbefizetések, bérleti díjak, kamatbevétel stb.).

2) A szövetkezet könyvvezetési kötelezettségét az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály írja elő.

3) A szövetkezet szabad pénzeszközeit köteles a legkedvezőbb és biztonságos kamat mellett pénzintézeteknél elhelyezni.

4) A szövetkezet felújítási alapot képezhet, melynek mértékét a küldöttgyűlés határozza meg

5) Az üdülőszövetkezet az Lsztv. 46. § (2) alapján vállalkozási tevékenység folytatására 2 millió Ft vagyonrészt különít el.

VI. TULAJDONI VISZONYOK

Az üdülőszövetkezeti tulajdon (vagyon)

· A büki 1508, 990, 1012, 1387, 1403 sz.tulajdoni lapokon 1298/1, 1274, 1299, 1337/16, 1337/24. hrsz. alatt felvett ingatlanok, s az említett területen felépült négy üdülő épület és a kiszolgáló épület

· Az épületek épületszerkezetei, közös használatra szolgáló helyiségei, területi

és központi berendezései, továbbá a szövetkezet célját szolgáló más

létesítmények, építmények és vagyontárgyak.

VII. EGYÉB FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

1) A jogellenesen okozott kárért az üdülőszövetkezet a tagjának, valamint a tag az üdülőszövetkezetnek a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint tartozik felelősséggel (Ptk.339.§.)

A kár megtérítésre kötelezés a bíróság hatáskörébe tartozik.

2) Az üdülőszövetkezet alkalmazottainak fegyelmi és kártérítési felelősségére, valamint a szövetkezet által alkalmazottainak okozott kárért fennálló felelősségre a Munkatörvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

VIII. VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS

Az időleges üdülőhasználati jog Üdülőszövetkezet általi megszerzéséhez (visszavásárlás) szükséges vagyoni hozzájárulás egy szobás használati jog esetében a minimum összeg 500 e Ft, másfélszobás üdülőhasználati jog esetében pedig a minimum összeg 800 e Ft, melynek pontos mértékét az igazgatóság a piaci viszonyok alapján állapitja meg, megfizetésére részletfizetési lehetőséget biztosíthat.

IX. Házirend

Az üdülőszövetkezet HÁZIREND-jét és az üdülőhasználati jog igénybevételének, használatának és átruházásának szabályzatát a csatolt melléklet tartalmazza.

X. SZÖVETSÉGI TAGSÁG

Az üdülőszövetkezet szövetségi érdekképviseletének ellátására, továbbá az együttműködés előnyeinek érvényesítésére Küldöttgyűlésdöntése alapjántagja lehet a Lakásszövetkezetek érdekvédelmét ellátó országos szövetségnek, illetve más érdekvédelmi szervezetnek.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az alapszabályban nem rendelkezett kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a 2004. évi CXV. Lakásszövetkezeti törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mellékletek: A Termál Üdülőszövetkezet HÁZIRENDJE.

Az üdülőhasználati jog igénybevételének, használatának és átruházásának szabályzata.

Ezt az alapszabályt az üdülőszövetkezet Közgyűlése – 2005. november 19. napján megtárgyalta és a 3,4,5,6,7,8/2005.(november 19.) sz HATÁROZATAIVAL módosította, 2011. április 9. napján megtárgyalta a Közgyűlés és a 16/2011. (április 9.) sz. HATÁROZATAIVAL módosította, valamint 2012. május 19-én megtárgyalta, és a 2012. május 19-i küldöttgyűlés 16/ 2012. (május 19.) sz. HATÁROZATÁVAL módosította.

Bükfürdő, 2012. május 19.

Bencze Károly

igazgatóság elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária

ügyvéd