Apartman Hotel Bükfürdő

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Az Alapítók a Szövetkezetekről szóló törvényrendelkezései szerint 1978. szeptember 30. napjával – Termál Üdülőszövetkezet néven (továbbiakban: Szövetkezet) – önállóan gazdálkodó, szolgáltatást nyújtó szervezetet hoztak létre.

Az Alapító Okirat kelte: 1978. szeptember 30.

A SZÖVETKEZET ALAPADATAI

A Szövetkezet cégneve:

Termál Üdülőszövetkezet APARTMAN HOTEL

A Szövetkezet székhelye:

9740 Bükfürdő, Termál krt. 43.

A Szövetkezet cégjegyzési helye:

Vas megyei Bíróság mint Cégbíróság, Szombathely

A Szövetkezet időtartama:

A Szövetkezet 1978. 09. 30.-tól határozatlan időre alakult.

A Szövetkezet vagyona (törzstőkéje vagy alaptőkéje): 645.746.000 Ft.

A Szövetkezet cégjegyzési száma: 18-02-000304

A Szövetkezet KSH száma: 10114427701012118

A Szövetkezet adószáma: 10114427-2-18

A Szövetkezet pénzforgalmi számlavezetői és jelzőszámai:

Ják és Vidéke Takarékszövetkezet, Szombathely

72100237-10127508

OTP Bank Rt. Bük 11747082-20000291

A Szövetkezet TB törzsszáma:16043-2

2.

A SZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGE

A tevékenység célja:

1) Az üdülőszövetkezeti tagok, csoportosan és egyénileg érkezett vendégek részére szállodai és vendéglátói szolgáltatások biztosítása.

Három csillagos kategóriájú szolgáltatást biztosító és szervezetten üzemeltetett, családias hangulatú szálláshely működtetése, mely a Termál Üdülőszövetkezet működtetéséhez, fejlesztéséhez az anyagi feltételek nagyobbik részét megteremti.

2) A szövetkezet gazdálkodásának, számvitelének, pénzkezelésének, ügyvitelének működtetése.

3) A szövetkezet működéséhez szükséges kiegészítő létesítmények létesítése, fenntartása.

4) A szövetkezet működésének és belső rendjének biztosítása.

5) A küldöttek, tagok a szövetkezeti munkába való bevonása.

6) A közgyűlési, küldöttgyűlési határozatok, az igazgatósági határozatok és állásfoglalások végrehajtása, a szabályszerű működés biztosítása.

Az üdülőszövetkezet alaptevékenységébe tartozik:

· A szövetkezet tulajdonába álló épületek, épületrészek, tagok által közösen használt eszközök és az épületekhez tartozó földrészek használatba adása.

· A szövetkezeti tulajdonú épület építése, a szövetkezet tulajdonában és kezelésébe tartozó épületek fenntartása.

· Az üdülőszövetkezet vállalkozási tevékenységébe tartozik az alaptevékenységi feladatkörbe nem tartozó minden más olyan tevékenység ellátása, amelynek adózott eredményét alaptevékenységi feladatok ellátására fordítja.

Tevékenységi köre:

– 5510 Szállodai szolgáltatás

– 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

– 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

– 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

– 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

– 4110 Épületépítési projekt szervezése

– 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

– 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

– 6832 Ingatlankezelés

– 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

– 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

– 7311 Reklámügynöki tevékenység

– 7312 Médiareklám

– 8121 Általános épülettakarítás

– 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

– 8129 Egyéb takarítás

– 7430 Fordítás, tolmácsolás

– 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

– 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

– 8299 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

– 6399 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás

– 7740 Immateriális javak kölcsönzése

– 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

– 8299 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

– 9602 Fodrászat, szépségápolás

– 8551 Sport, szabadidős képzés

– 9609 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás

– 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

– 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Szolgáltatások, tevékenységek:

– szállodai:

– 1, és 1,5 szobás lakrészek, mozgáskorlátozottak részére kialakított apartmanok, fürdőszobával, felszerelt teakonyhával, és

színes TV

telefon,

hűtőszekrény

internet hozzáférés,

értékmegőrzés a recepción

– vendéglátó:

Rózsakert étterem (bérbeadás útján üzemeltetve)

Calvados kávézó (bérbeadás útján üzemeltetve)

rendezvényterem

– idegenforgalmi:

szabadidős programok nyújtása a külső utazási irodák

közreműködésével,

– egyéb:

helyiség bérbeadás (fogorvos, termékbemutatók)

játszótér

Ceragem masszázs

3.

AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET JOGÁLLÁSA, FELELŐSSÉGE

– A Szövetkezet önálló jogi személy, saját cégneve alatt szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

– Tevékenységét a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályokban és az alapszabályában meghatározott rendelkezések szerint fejti ki.

– Gazdálkodását, nonprofit jelleggel a jóváhagyott éves üzleti terv alapján az alapszabályban meghatározott irányelvek szerint végzi.

– A Szövetkezet beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a számvitelről szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.

– A Szövetkezet önálló adó- és munkajogi alanyisággal rendelkezik.

– A Szövetkezet a vagyonával felel az alaptevékenységéből eredő tartozásaiért.

– Az Szövetkezetáltal folytatott vállalkozási tevékenységből eredő kötelezettségekért,

– Az üdülőszövetkezet alaptevékenysége és hatékonyságának eredményessége céljából – jelen alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével – vállalkozási tevékenységet is folytat.

Az üdülőszövetkezet az Lsztv. 46.§. (2) alapján vállalkozási tevékenység folytatására 2 millió Ft vagyonrészt különít el.

– A Szövetkezet a tagjának, valamint a tag a szövetkezetnek a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.

II . AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI

1) A KÖZGYŰLÉS

A Szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a közgyűlés, mely 5 évenként kerül összehívásra.

Helye: Budapest

· A közgyűlés hatásköre kiterjed minden a Szövetkezet működésével kapcsolatos ügy eldöntésére.

· A közgyűlés összehívására, levezetésére, napirendjére, a szavazásra, a határozathozatalra a lakásszövetkezetekről szóló törvényben és az alapszabályban foglalt előírásokat kell alkalmazni.

2) A KÜLDÖTTGYŰLÉS

· A Szövetkezet Alapszabálya a hatékony döntéshozatal érdekében küldöttgyűlés működését írja elő.

A küldötteket a tagértekezletek és a közgyűlés választja meg 5 éves ciklusokra.

· A küldöttgyűlés hatásköre kiterjed mindazon ügyek eldöntésére, amelyek nem a közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezik.

Helye: Bükfürdő

A küldöttgyűlés lebonyolítására és eljárási rendjére a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazniaz alábbi kiegészítésekkel:

– A Küldöttgyűlés minden esetben csak akkor határozatképes, ha a küldötteknek több mint fele jelen van.

– A küldöttgyűlésválasztja a Jelölőbizottságot, a Szövetkezet tisztségviselőit az általa elfogadott választási szabályzat szerint.

1.

TAGÉRTEKEZLET

– A tagértekezlet az épületenként turnusonkénti résztvevők összejövetele, mely egyben a Szövetkezet helyi önkormányzati egysége.

– A tagértekezletre a Lszt. 41. §-a, valamint az Alapszabály 14. oldal 7. fejezetében foglaltak az irányadók.

– A tagok üdülésre érkezésekor a tagértekezlet helyéről és időpontjáról értesítést kapnak.

– A jelenlévőkről jelenléti ívet kell felvenni.

– A tagértekezletet az Igazgatóság elnöke, Igazgatóság valamelyik tagja,vagy az ügyvezető igazgató vezeti.

– A tagértekezlet épületenként, turnusonként küldöttet választ.

– A tagértekezletről jegyzőkönyv készül, amelyben rögzíteni kell a felvetett problémákat, javaslatokat, küldöttválasztás esetén a közgyűlésre vonatkozó eljárási szabályok szerint – a határozatképesség megvizsgálásának tényét és a választás eredményét.A turnus- küldöttválasztó taggyűlésen jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvvezető írja alá és a tagértekezleten megválasztott 2 tag hitelesíti.

2.

AZ IGAZGATÓSÁG

1) Az igazgatóság a Szövetkezet irányító testülete.

Az igazgatóság létszámát, megválasztásának feltételeit, mandátumának időtartamát az Alapszabály tartalmazza.

2) Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább 2 havonta tart ülést. Ügyrendjét és munkatervét önállóan alakítja ki.

3) Az igazgatóság feladata és hatásköre:

– Az igazgatóság a Szövetkezet gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály keretei között a közgyűlési, küldöttgyűlési határozatoknak megfelelően irányítja a Szövetkezet tevékenységét és gazdálkodását.

– Kialakítja a Szövetkezet munkaszervezetét, megalkotja működésének szabályait, gyakorolja az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat.

– Összehívja a közgyűlést, küldöttgyűlést és a küldöttválasztó tagértekezleteket.

– Gondoskodik a közgyűlés, küldöttgyűlés és saját határozatainak végrehajtásáról;

– Elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti az éves mérleget és a beszámolót, valamint a következő év üzleti tervét.

– Dönt mindazokban a kérdésekben, illetve ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az alapszabály, közgyűlési vagy küldöttgyűlési határozat feladat-, illetve hatáskörébe utal.

4) Az igazgatóság elnöke a küldöttgyűlés által elfogadott, az igazgatóság tagjai pedig a küldöttgyűlés által jóváhagyott keretösszegen belül az igazgatóság elnöke döntése alapján részesülnek tiszteletdíjban.

5) Az igazgatóság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

6) Tanácskozási joggal vesz részt az igazgatósági ülésén a felügyelőbizottság elnöke, az ügyvezető igazgató, a számviteli csoportvezető, és akit az igazgatóság elnöke meghív a vonatkozó napirenddel kapcsolatban.

7) A döntéseit az igazgatóság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8) Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, fel kell tüntetni az ülés idejét, helyét, határozatképességre vonatkozó adatokat, napirendi pontokat, javaslatot, döntést, döntéstől eltérő álláspontokat, szavazatok megoszlását, név szerint a határozat ellen szavazókat.

A jegyzőkönyvet minden jelenlévő tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

9) Az igazgatóság döntéseinek tartalmaznia kell a határozat és állásfoglalás számát, tartalmát. Határozatok esetén ezen kívül az elfogadás arányát, hatálybalépés idejét, végrehajtásért felelős személyt és határidőt.

10) Az igazgatósági ülésről tájékoztatót kell küldeni az ülést követő 2 héten belül a küldötteknek és a nem küldött tisztségviselőknek.

11) Az igazgatóság rendszeresen megtárgyalja a felügyelőbizottság előterjesztett anyagait és a szükséges intézkedéseket megteszi és arról a Felügyelő Bizottságot értesíti.

12) Az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján az igazgatóság dönt a tagfelvételről, a döntésről a tagot írásban értesíti, a küldöttgyűlést tájékoztatja.

13) Az igazgatóság minden ülésén áttekinti a szövetkezet gazdálkodását és pénzügyi helyzetét.

14) A többleteredmény és a pénzeszközök felhasználásáról a küldöttgyűlés felhatalmazása alapján dönt.

15) Igazgatósági üléseken, az igazgatóság a tagértekezleteken felmerült tagi javaslatokat, problémákat, közérdekű bejelentéseket áttekinti, értékeli a már megtörtént intézkedéseket.

16) Az igazgatóság tagjai féléves beosztás alapján vezetik a tagértekezleteket.

17) Az igazgatóság bármely tagja jogosult javaslatot tenni új napirendi pont felvételére, erről az igazgatóság szavazással dönt.

3.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1) A Szövetkezet egész tevékenységére kiterjedő szövetkezeti tagsági érdekek képviseletét és ellenőrzését a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a közgyűlés, küldöttgyűlés határozatainak megfelelően a Felügyelőbizottság látja el.

2) A Felügyelőbizottság megválasztását, létszámát, tisztségviselőinek körét, továbbá feladatait, hatáskörét és jogainak gyakorlását a vonatkozó törvény és az alapszabály előírásai tartalmazzák.

3) A Felügyelőbizottság ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg, tevékenységéről a közgyűlésnek, küldöttgyűlésnek tartozik beszámolni. Igazgatósági ülésen az FB elnöke vagy az általa megbízott FB-tag vesz részt.

4) A Felügyelőbizottság tesz javaslatot a küldöttgyűlésnek a Tisztségviselők éves tiszteletdíjára.

A Felügyelőbizottság elnöke a küldöttgyűlés által elfogadott, a Felügyelőbizottság tagjai pedig a küldöttgyűlés által jóváhagyott keretösszegen belül a Felügyelőbizottság elnökének döntése alapján részesülnek tiszteletdíjban.

5) Küldöttgyűlésen a Felügyelőbizottság véleményezi az Igazgatóság által készített éves mérleget és beszámolót, valamint a következő év üzleti tervét.

4.

A TISZTSÉGVISELŐK

1) A Szövetkezet tisztségviselői, az igazgatóság elnöke és tagjai, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai.

2) A tisztségviselők megválasztásáról, a tisztség betöltéséhez kötött feltételekről, a tisztségviselők kötelességeiről a vonatkozó törvény, valamint az Alapszabályban foglaltak rendelkeznek.

3) A tisztségviselők felelősségvállalására vonatkozólag a polgári jog szabályaiban foglaltak az irányadók.

4) A tisztségviselők megbízatásával, lemondásával, illetve felmentésével összefüggő szabályokat a Lakásszövetkezeti törvény előírásai szerint kell alkalmazni.

5) A tisztségviselők a küldöttgyűlés által jóváhagyott tiszteletdíjban részesülnek.

5.

AZ ELNÖK

1) A Szövetkezet küldöttgyűlése által választott elnök a két igazgatósági ülés közötti időszakban a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlés, küldöttgyűlés és az igazgatóság határozatai alapján irányítja a Szövetkezet tevékenységét, s erről a legközelebbi igazgatósági ülésen köteles beszámolni.

2) Képviseli a Szövetkezetet harmadik személyekkel szemben, önállóan jogosult jegyzésére, illetve a Szövetkezet nevében aláírásra.

3) Irányítja az igazgatóság munkáját, összehívja és vezeti az igazgatóság üléseit, indokolt esetben rendkívüli igazgatósági ülést hív össze.

4) Dönt mindazokban az ügyekben, melyek jogszabályok, az Alapszabály, közgyűlés, küldöttgyűlés, azigazgatóság határozatai, az elnök személyes hatáskörébe utalnak.

5) Az igazgatóság tevékenységéről a közgyűlésnek és a küldöttgyűlésnek az elnök számol be, munkájáról és döntéseiről az igazgatóságot az igazgatósági üléseken rendszeresen tájékoztatja.

6) Az elnök a feladatok előkészítésére, végrehajtására és annak ellenőrzésére az igazgatóság tagjai közül bárkit kijelölhet és megbízhat.

7) Az elnök az igazgatóság felhatalmazása alapján köti meg a munkaszerződést az ügyvezető igazgatóval.

8) Feladatát képezi az igazgatóság tagjai és az ügyvezető igazgató részére a különböző járandóságok kifizetésének igazolása.

9) Az igazgatóság által az ügyvezető igazgatóval szemben kezdeményezett kártérítési eljárás lefolytatása, döntésre előkészítése is feladata.

10) Az igazgatóság elnöke jogosult meghatározni az igazgatósági ülés előzetes napirendjét. A napirendet, valamint a tárgyalásra kerülő előterjesztéseket 8 nappal az ülés előtt megküldi az igazgatóság tagjainak, valamint a felügyelőbizottság elnökének.

11) Azelnök távolléte és akadályoztatása esetén helyettesítésére, írásban helyettest bíz meg az igazgatóság tagjai közül meghatározott időre. Amennyiben erre nincs mód, akkor átmenetileg a legrégebbi Igazgatósági tag köteles az Elnököt helyettesíteni.

12) Az Igazgatóság Elnöke a szövetkezet nevében külső tevékenységekre szerződést köthet az alábbiak szerint:

2 és 5 millió Ft között az ügyvezető igazgató és az igazgatóság elnöke együttesen írhat alá.

5 millió Ft felett pedig az igazgatóság elnöke írhat alá az igazgatóság előzetes felhatalmazása alapján.

A szövetkezet jogi képviseletére vonatkozó tartós megbízási szerződés megkötése, az igazgatóság felhatalmazása alapján az igazgatóság elnökének jogköre.

6.

KÉPVISELET ÉS CÉGJEGYZÉS

1) A Szövetkezetet külső szervezetekkel, az igazgatóság elnöke és az ügyvezető igazgató önállóan képviseli, aláírásra az igazgatóság elnöke és az ügyvezető igazgató önállóan jogosult.

2) Az aláírásra jogosult személyek kötelesek névaláírásukat közjegyző által hitelesítve a Cégbíróságnál aláírási címpéldányon bejelenteni.

3) A Szövetkezet jogi képviseletét bíróság, hatóság előtt eseti, vagy tartós megbízással ügyvéd, vagy Ügyvédi Iroda látja el, az igazgatóság felhatalmazása alapján az igazgatóság elnöke által adott eseti meghatalmazás, vagy megkötött szerződés alapján.

4) Az 1. pontban felsorolt személyek cégjegyzési joga önálló. Más tag vagy alkalmazott cégjegyzésének érvényességéhez két – képviseleti jogkörrel felruházott – ilyen személy együttes aláírása szükséges.

III. MUNKASZERVEZET FELÉPÍTÉSE

1.

A MUNKASZERVEZET VEZETÉSE

1) Az igazgatóság a folyamatos feladatok ellátására ügyvezető igazgatót alkalmaz.

2) Az ügyvezető igazgatót az igazgatóság nevezi ki, vele szemben a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja.

3) A szövetkezet ügyvezetője a szövetkezettel munkaviszonyban álló személy, munkaviszonyára a Munkatörvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

4) Az ügyvezető igazgató a vonatkozó jogszabályok az Alapszabály, a belső szabályzatok, a közgyűlés és küldöttgyűlés, valamint az igazgatóság határozatai alapján személyi felelősséggel szervezi, irányítja és ellenőrzi a munkaszervezet tevékenységét.

2.

AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ FELADATAI,

JOGKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE

Feladatai:

1) A küldöttgyűlés által elfogadott üzleti terveknek és a gazdálkodásra irányuló elveknek megfelelően irányítja a szervezet gazdálkodását és működését, biztosítja annak személyi és tárgyi feltételeit.

2) Ellátja a vezetői ellenőrzésből reá háruló feladatokat, belsőellenőrzési, információs és számviteli rendszert megszervezi és folyamatosan fejleszti.

3) Gondoskodik a szövetkezetet érintő jogszabályi rendelkezések, az alapszabály, a belső szabályzatok, a határozatok és utasítások végrehajtásáról és ezeknek az érdekeltekkel történő ismertetéséről.

4) Szervezi és ellenőrzi a biztonságos munkakörülmények feltételeit, a számviteli csoportvezető és a értékesítési és szolgáltatási vezetőjének irányító munkáján keresztül és ellátja az igazgatóra háruló munkavédelmi feladatokat.

5) Gondoskodik a szövetkezeti és a közös vagyon biztonságáról, annak gyarapításáról.

6) Kidolgozza és együttműködik az igazgatósággal a szövetkezet éves üzleti tervének elkészítésében. Gondoskodik arról, hogy a szövetkezet által nyújtott szolgáltatások a tagság és a vendégkör igényeinek megfelelők legyenek.

7) Felügyeli a számviteli csoportvezető munkáját és figyelemmel kíséri a szövetkezet gazdasági helyzetét, a pénzügyi egyensúlyának biztonságát.

A számviteli csoportvezető útján irányítja a munkaügy és bérgazdálkodást, az anyaggazdálkodást.

8) Irányítja a szövetkezet szolgáltatási – kereskedelmi szálláshely működtetése, tagi üdüléssel kapcsolatos feladatokat – az értékesítési és szolgáltatási vezető útján.

Kapcsolatot tart a külföldi- és belföldi Utazási Irodákkal.

Az igazgatóságot, kiküldés előtt tájékoztatja a következő üzleti év árkiajánlásairól és a partnerekkel kötendő szerződésállomány helyzetéről.

9) Irányítja a műszaki részleg munkáját.

Gondoskodik a Szövetkezet eszközeinek és berendezéseinek megfelelő műszaki állapotáról és színvonaláról.

– Az igazgatóság által meghatározott műszaki feladatok és fejlesztések előkészítése, ennek keretében

Ø a pályázatok kiírásának előkészítése,

Ø árajánlatok beszerzése,

Ø a beérkezett pályázatok és ajánlatok döntésre történő előkészítése.

– Az energetikai, közüzemi, valamint egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása

a./ gáz és villamos energia,

b./ közüzemi feladatok (víz-csatorna, szemétszállítás),

c./ egyéb műszaki szolgáltatások (hírközlés, lift, tűzvédelem, érintésvédelem, stb.)

– A beruházásoknál és fejlesztéseknél szervezi, koordinálja és ellenőrzi a kivitelezők munkájának összehangolását, és ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.

10) Gondoskodik a szövetkezeti dolgozóknak rendszeres szakmai továbbképzéséről és megszervezi a dolgozók munka- és balesetvédelmi oktatását. Évente dolgozói tájékoztatót tart.

11) Eljár és intézkedik mindazokban az ügyekben, melyet a jogszabályok, a közgyűlés, küldöttgyűlés, az alapszabály, a belső szabályzatok és az igazgatóság határozatai személyes hatáskörébe utalnak.

12) Feladata a szövetkezet szolgáltatási (szállásadási) tevékenységének fejlesztése, különös figyelemmel a korszerűségre és az állandó fejlődés lehetőségeire.

13) A belső és külső szervek által végzett vizsgálatok megállapításainak értékelése, a hiányosságok megszüntetése iránti intézkedés.

14) Irányítása alatt álló szervezeti egységek – jogszabályok által előírt szempontok szerinti – szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése.

15) Köteles részt venni az igazgatósági üléseken és beszámolni a két igazgatóságülés közti időszakban a munkaszervezet tevékenységéről.

16) Köteles a tagértekezleteken részt venni vagy helyettesítéséről gondoskodni

Jogköre:

17) Gyakorolja a szabályzatban reá ruházott munkairányítási, munkáltatói jogokat és egyéb az Igazgatóság által átruházott jogköröket.

18) A munkaszervezet tevékenységével kapcsolatos ügyekben Szövetkezet képviseletét az ügyvezető igazgató látja el.

19) Kötelezettségvállalási jogkör illeti meg, melynek gyakorlása során a küldöttgyűlés által jóváhagyott üzleti tervben foglaltakat köteles figyelembe venni.

20) Azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, küldöttgyűlés, igazgatóság, igazgatóság elnöke hatáskörébe, a döntés meghozatala az ügyvezető igazgató joga és kötelezettsége.

21) Közreműködik a közgyűlés, a küldöttgyűlés, igazgatósági ülés előkészítésében és lebonyolításában. Az igazgatóságot és a felügyelő bizottságot segíti munkájában. Igazgatóság Elnökének felhatalmazása alapján meghatározott ügyekben eljárhat és képviselheti az Üdülőszövetkezetet.

22) A szövetkezeti tagok részéről történő írásbeli vagy szóbeli bejelentés, észrevétel esetén haladéktalanul intézkedik a hatáskörébe tartozó ügyekben, egyéb esetekben továbbítja azokat az igazgatósághoz.

23) Hatásköréből a vezetőállásúdolgozókra átruházhatja:

-a túlmunka elrendelését és engedélyezését, (amennyiben a túlmunkának anyagi kihatása nincs)

-a szabadság engedélyezését,

-meghatározott ügyekben a szervezet képviseletét

számviteli csoportvezetőre:

-az eseti utalványozási jogot,

-a jogszerűműködést biztosító belső szabályzatok elkészítését, megtartását és ellenőrzését

értékesítési és szolgáltatási vezetőre:

-egyes munkacsoportok tevékenységének irányítását és ellenőrzését

-a szolgáltatások rendjét és működését biztosító belső szabályzatok elkészítését, megtartását és ellenőrzését

az igazgatójogosult bármely átruházott hatáskörbe tartozó ügyet az ügyintézés bizonyos szakaszában magához venni és abban dönteni.

Felelőssége:

24) Az ügyvezető igazgató felelős:

– a Szövetkezet gazdasági eredményéért, a tervezett forgalom eléréséért, a költségtervek betartásáért,

-a hatályos jogszabályok és a vonatkozó törvényes rendeletek és előírások betartásáért,

-az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső szabályzatok különösen a munkaügyi, a munka- és tűzvédelem, illetve a zavartalan üzemeltetéssel kapcsolatos előírások,rendeletek, utasítások maradéktalan betartásáért, betartatásáért.

– Felelőssége az egyes részlegek vezetése, irányítása, a beosztott dolgozók munkavédelmi és munkaszervezési előírásainak betartása és ellenőrzése.

– Az A épületben lévő kazánház, szellőző gépház és hőközpont naponkénti ellenőrzése vagy ellenőriztetése, és erről napló vezetése.

– Felelős az épületek műszaki állapotának megóvásáért, fenntartásáért.

– Vezetői munkájának összhangban kell lennie a Termál Üdülőszövetkezet igazgatósága által meghatározott célokkal.

-a Szövetkezet főbb szervei által hozott határozatok végrehajtásáért.

2.1

MŰSZAKI JELLEGŰ MUNKAFELADATOK:

I. Tervezés és költségvetés:

– Az éves terv alapján a szisztematikus állagmegóvás érdekében az igazgatóság műszaki végzettségű tagjainak bevonásával készített éves karbantartási terv alapján hónapokra lebontott karbantartási/felújítási tervet készít.

II. Alapelvek eljárások:

– Folyamatosan elemzi a műszaki terület költségeit, különös tekintettel az energia és műszaki anyag költségekre.

– Változtatásokat hajt végre azon műszaki alapelvekben és eljárásokban, melyek megváltoztatása rövid vagy hosszú távon kedvező hatással van részlegének munkájára.

– Megvalósít és személyesen irányít egy folyamatos, tervszerű megelőző jellegű karbantartási folyamatot.

III. Hatékony működtetés:

– Új eljárásokat alkalmaz azért, hogy növelje a munkaerő és felhasznált anyagok hatékonyságát és a szolgáltatások színvonalát.

– Az Igazgatóságot tájékoztatja a rendkívüli eseményekről, tagi- és vendégpanaszokról, javaslatokról és egyéb érdemleges témákról.

– Hatékonyan gazdálkodik a karbantartó anyagokkal, szükségletnek megfelelően és az előírásokkal összhangban beszerzéseket eszközöl.

– Tervezi és folyamatosan ellenőrzi az Üdülőszövetkezet energia felhasználásának alakulását.

– Elkészíti az energiatakarékossági programot és annak betartását figyelemmel kíséri.

– Figyelemmel kíséri a karbantartóanyag igénylési rendszer működését, időszakonként ellenőrzéseket végez.

IV. Emberi erőforrások hatékony felhasználása:

– Tudatos létszámgazdálkodást folytat, ellenőrzi a munkaidő alap hatékony kihasználását.

Munkavégzési normákat dolgoz ki, a napi munkafeladatok végrehajtását ennek alapján ellenőrzi.

Megszervezi az új munkatársak betanítását, segíti beilleszkedésüket.

– A vagyonbiztonságot, munkavédelmet és a vészhelyzeteket illetően rendszeresen ismétlődő oktatásokat tart.

Kezeli a munkatársak javaslatait, esetleges panaszait, sérelmeit.

– Folyamatosan figyeli a munkamorált, ellenőrzi a vagyon-, tűz- és munkavédelmi előírások betartását.

V. Az üzemeltetés felügyelete:

– Irányítja és ellenőrzi a műszaki részleg minden dolgozójának napi tevékenységét, és felelősséggel tartozik a műszaki részleg hatékony és zökkenőmentes működéséért.

– Az épületek turnusváltásakor ellenőrzi a lakrészek műszaki állapotát és a szükséges javításokat elvégezteti.

– Folyamatosan ellenőrzi a már befejezett javításokat és karbantartásokat azért, hogy megbizonyosodjon róla, azokat az előírásoknak megfelelően végezték el.

– Kivizsgálja a vendég és dolgozói baleseteket, közreműködik a baleseti jegyzőkönyv felvételénél.

Szükség esetén javaslatot tesz hasonló esetek megelőzésére.

– Igazolja a beosztott munkatársak ledolgozott napi munkaidejét.

VI. Együttműködés más részlegekkel:

– Összehangolja a karbantartási munkafeladatokat az értékesítési vezetővel azért, hogy az üdülőszövetkezet minél több kiadható szobával rendelkezzen.

VII. Az épületek és berendezések karbantartása:

– Feladata a beruházások és a már folyamatban lévő felújítások összehangolása. Ennél a tevékenységi körnél kulcsfontosságú a tervszerű megelőző jellegű karbantartási program.

VIII. Szakmai naprakészség:

Feladata, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a kedvezőbb beszerzések által elérhető előnyökről, karbantartásokról, a gépészetről és műszaki üzemeltetésről azért, hogy az ezekből származó előnyöket az üdülőszövetkezet minél jobban ki tudja használni.

IX. Minőségi ellenőrzés:

Az üzemeltetési színvonal megtartása, a költségek egyidejű csökkentésének szem előtt tartásával, a minőségi előírások betartása és betartatása és az üdülőszövetkezeti alapelvek betartásának figyelemmel kísérése.

X. Beruházások:

Az Igazgatóság megbízása alapján felügyeli a beruházásokat és a műszaki eszközök és berendezések üzembe helyezését.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

– A vezető felelős a tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság irányelveknek a munkavállalókkal történő betartásáért. Ezen irányelveket a munkavállalók beléptetésekor kell ismertetni és ismétlő oktatásokon kell az ismereteket naprakészen tartani.

2.2.

A MŰSZAKI RÉSZLEGHEZ TARTOZÓ MUNKATÁRSAK

Villanyszerelő

FELELŐSSÉGE:

A rábízott feladatokat szakszerűen elvégzi. Munkaterületét folyamatosan tisztán tartja.

A részére kiadott szerszámokat, gépeket, anyagokat megőrzi és előírásszerűen használja.

Felel az általa javított gépek, berendezések biztonságáért, a kiadott munkák határidőre való elvégzéséért, és tevékenysége előírt írásos dokumentálásáért.

MUNKAFELADATOK:

· Elvégzi a kiégett elektromos biztosítékok cseréjét, az új elektromos berendezések üzembe helyezését és az elektromos berendezések javítását.

· Karbantartó – megelőző jellegű munkavégzés keretében gondoskodik a műszaki berendezések megfelelő állapotáról.

· Szükség esetén segít a részlegen belül többi munkatársának.

· A z üdülőszövetkezet épületeiben észlelt hibákat, hiányosságokat jelzi és kijavítja.

· Munkája során az anyaggal és energiával szakszerűen és takarékosan gazdálkodik.

· Ügyeleti szolgálatot lát el.

· Részt vesz az épületek felújításában, az üdülőszövetkezet zavartalan üzemeltetésének biztosításában.

· Elvégzi a szükséges hálózatszerelési és karbantartási munkákat.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

· Ezen alapelveket a munkavállalók beléptetésekor kell ismertetni, és rendszeres tréningekkel kell az ismereteket naprakészen tartani.

Festő

FELELŐSSÉGE:

Az igazgató irányításával részt vesz az összes festéssel és tapétázással kapcsolatos munkában és az egyéb karbantartással kapcsolatos feladatokban.

A rábízott feladatokat szakszerűen elvégzi. Munkaterületét folyamatosan tisztán tartja.

A részére kiadott szerszámokat, gépeket, anyagokat megőrzi és előírásszerűen használja.

Felel a kiadott munkák határidőre való elvégzéséért és tevékenysége előírt írásos dokumentálásáért.

MUNKAFELADATOK:

· Az üdülőszövetkezet területén észlelt hibák, hiányosságok jelzése, javítása.

· Előkészíti a falburkolatokat és a festési munkálatokat (beleértve a mennyezetet, a padlót és a faburkolatokat is).

· Lekaparja a festéket, kijavítja a kisebb falhibákat és betömi a kisebb lyukakat; megtisztítja és minden szempontból előkészíti a festendő felületeket.

· Letakarja a szőnyegeket és bútorokat, felállítja a létrákat, a megjelölt fedőanyagokat használja.

· Letisztítja, illetve lecseréli a tapétát, szabad kézzel vagy sablon segítségével jeleket fest és elvégzi a kapcsolódó munkákat. Kikeveri és összhangba hozza az egyes festékeket.

· A munkához szükséges anyagok beszerzését időben kezdeményezi.

· Munkája során az anyaggal és energiával szakszerűen és takarékosan gazdálkodik.

· Részt vesz az épületek és berendezések folyamatos, ütemezett karbantartásában és felújításában.

· Az üdülőszövetkezet zavartalan üzemeltetésének biztosítása.

· Jelzi a speciális festékekkel, ecsetekkel, festő hengerekkel és egyéb, a munkavégzéshez szükséges eszközökkel kapcsolatos különleges igényét.

· Ügyeleti szolgálatot lát el.

· Szükség esetén segít a részlegen belül többi munkatársának.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

· Ezen alapelveket a munkavállalók beléptetésekor kell ismertetni, és rendszeres tréningekkel kell az ismereteket naprakészen tartani.

Víz- és fűtésszerelő

FELELŐSSÉGE:

Az igazgatóirányításával elvégzi az összes vízvezeték és csatornázási rendszerrel kapcsolatos javítást és karbantartást a vendégszobákban, a közösségi helyiségekben és a technológiai rendszereken.

A rábízott feladatokat szakszerűen elvégzi. Munkaterületét folyamatosan tisztán tartja.

A részére kiadott szerszámokat, gépeket, anyagokat megőrzi és előírásszerűen használja.

Felel az általa javított gépek, berendezések biztonságáért, a kiadott munkák határidőre való elvégzéséért, és tevékenysége előírt írásos dokumentálásáért.

MUNKAFELADATOK:

· Megjavítja a csöpögő vezetékeket, a rossz öblítőket és a csapokat.

· Megelőző jellegű munkavégzés keretében gondoskodik a vízvezetéki és csatornázási rendszerek megfelelő állapotáról.

· Vészhelyzetben, csőtörésnél mindent elkövet a kár nagyságának csökkentése érdekében.

· Részt vesz a szivattyúk, központi fűtés berendezések, és egyéb berendezések javításában és üzembe helyezésében.

· A munkához szükséges anyagok beszerzését időben kezdeményezi.

· Az üdülőszövetkezet épületeiben észlelt hibák,hiányosságok jelzése, javítása.

· Részt vesz az épületek és berendezések folyamatos, ütemezett karbantartásában és felújításában.

· Az üdülőszövetkezet zavartalan üzemeltetésének biztosítása.

· A berendezések szakszerű kezelése, élettartamuk növelése, üzembiztonságuk megőrzése, a maximális teljesítő képességük kihasználása.

· Munkája során az anyaggal és energiával szakszerűen és takarékosan gazdálkodik.

· Ügyeleti szolgálatot lát el.

· Szükség esetén segít részlegén belül munkatársainak.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

· Ezen alapelveket a munkavállalók beléptetésekor kell ismertetni, és rendszeres tréningekkel kell az ismereteket naprakészen tartani.

Gépkocsivezető és park-ápoló

FELELŐSSÉGE:

Az értékesítési vezető irányításával elvégzi az épületek és a parkok növényzetének ápolását. Az üdülőszövetkezethez tartozó területek folyamatos tisztántartása.

A rábízott feladatokat szakszerűen elvégzi. Munkaterületét folyamatosan tisztán tartja. A részére kiadott szerszámokat, gépeket, anyagokat megőrzi és előírásszerűen használja.

Felel az általa javított gépek, berendezések biztonságáért, a kiadott munkák határidőre való elvégzéséért.

MUNKAFELADATOK:

· Az épületek szobanövényeinek és a parkok növényzetének rendszeres és folyamatos ápolása, az ápolás megkívánta feladatok elvégzése (öntözés, táppal való ellátás, gyomtalanítás, metszés, permetezés stb.)

· Gondoskodik a beteg, elszáradt növények eltávolításáról és pótlásáról.

· Gondoskodik a park rendezett, tiszta karbantartott állapotáról a műszaki munkatársak bevonásával (levél összegyűjtés, elhordás, sövény nyírás).

· Javaslatot készít a zöld felületekbe beültetendő virágokra, és a jóváhagyás után elvégzi a virág beültetést.

· Felhívja a vezetés figyelmét az üdülőszövetkezet fáinak állapotára és ha szükséges intézkedési javaslatot tesz.

· A hulladéktárolók tisztántartását az erre kiadott külön utasítás szerint elvégzi.

· Részt vesz az épületek szennyes- és tiszta ruha cseréjének lebonyolításában.

· Folyamatosan tisztántartja az üdülőszövetkezet járdáit, útjait.

· Az üdülőszövetkezet kültéri területén – pl. játszótér, parkolók – észlelt hibák, hiányosságok jelzése, javítása.

· Téli időszakban az üdülőszövetkezet területén lévő utakról, járdákról a hó eltakarítása és csúszásmentessé tétele.

· Ha szükséges, ügyeleti szolgálatot lát el.

· Elvégzi a hatáskörileg illetékes vezető által kiadott egyéb feladatokat esetenként.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

· Ezen alapelveket a munkavállalók beléptetésekor kell ismertetni, és rendszeres tréningekkel kell az ismereteket naprakészen tartani.

2.3.

AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ VEZETŐÁLLÁSÚ DOLGOZÓK

Az ügyvezető igazgató munkáját az

értékesítési és szolgáltatási vezető

számviteli csoportvezető,

közreműködésével látja el. Szükség esetén az ügyvezető igazgató helyettesítését az értékesítési és szolgáltatási vezető látja el. A vezetők és az irányításukalá tartozó szervezeti egységek egymással nincsenek függő kapcsolatban, egymást nem utasíthatják.

A vezető állású dolgozók teljes felelősséggel tartoznak a szervezetileg hozzájuk tartozó egységek tevékenységéért.

Beszámolási kötelezettségük az igazgató felé van.

2.4.

T I T K Á R N Ő

FELELŐSSÉGE.

?Az ügyvezető igazgató és számviteli csoportvezető irányításával a titkárság igazgatási feladataihoz kapcsolódó szervezési, iroda-ügyviteli és kommunikációstevékenység felelősségteljes végzése az Üdülőszövetkezet Iratkezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően.

?Az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai munkájának segítése, írásos anyagaik elkészítése.

?Köteles bizalmasan kezelni tudomására jutott információkat, az általa leírt jelentéseket, kimutatásokat, egyéb írásos anyagokat.

?Kötelessége a jó együttműködés kialakítása, ennek érdekében tevékenyen részt vesz a csapatmunkában, pozitív hozzáállásával támogatja a jó munkahelyi légkör fenntartását.

MUNKAFELADATOK:

?Részt vesz az üdülőszövetkezet közgyűlésén, küldöttgyűlésén, segíti azok előkészítését, besegít a jegyzőkönyvek elkészítésében.

?Előkészíti, leírja és postázza az igazgatósági ülések napirendi anyagait.

?Vezeti és elkészíti az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyveit, elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

?Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének elkészülte után a jegyzőkönyvet, az igazgatósági ülés határozatait és állásfoglalásait eljuttatja az érintettek részére és elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

?Elvégzi a napi postabontást, a beérkező és kiküldött levelek iktatását.

?Iktatás után – az ügyvezető-igazgató és a számviteli csoportvezető utasítása alapján – továbbítja a leveleket az illetékes vezetők, illetve ügyintézők részére.

?Iktatás után postázza az üdülőszövetkezet kiküldésre kerülő leveleit.

?Leírja az Igazgatóság elnöke, az ügyvezető igazgató által készített jelentéseket, leveleket.

?Részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai által készített jelentések leírásában és kezeli a FB. irattárát.

?Az ügyvezető igazgató utasítása alapján intézi a titkárságon az igazgatási, szervezési, iroda-ügyviteli és kommunikációs feladatokat.

?Köteles az évente két alkalommal a tagtájékoztatóval kapcsolatos feladatokban részt venni.

Egyéb feladatok:

Köteles továbbá a felettesei által kiadott egyéb feladatokat teljesíteni.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

?Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

2.5.

BELSŐ ELLENŐR

A Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel (Szövetkezet) munkaszervezetén belül a belső ellenőrzés feladata, hogy biztosítsa a vezetés hatékonyságát, valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások, utasítások betartását, a vagyon védelmét, a belső rend és fegyelem fenntartását.

A belső ellenőr munkahelyi vezetője az ügyvezető igazgató.

A belső ellenőrzéssel szemben követelmény, hogy:

· segítse elő a feladatok minél magasabb színvonalon való ellátását,

· tegye lehetővé a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legkisebb ráfordítással történő ellátását, a rendelkezésre álló kapacitások hatékony felhasználását,

· legyen a szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának eszköze,

· mutasson rá kellő időben a működés során felmerült megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, hiányosságokra,

· a működés és gazdálkodás szervezettségének vizsgálatával, a gazdálkodással összefüggő jelenségek okainak feltárásával segítse elő a vezetés megfelelő tájékoztatását, a helyes vezetői döntések meghozatalát, a vezetői utasítások végrehajtását,

· járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fegyelem megszilárdításához.

· Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság felkérésére célvizsgálatokat végez.

· A Szövetkezet árközlésében kiadott árak rögzítése – árkódok alapján. Az értékesítés és a recepció által kiállított számla alaki és tartalmi ellenőrzése a bizonylati rendben és a mindenkori törvénye előírásai alapján.

· A szállodaprogram éjszakai zárás által nyomtatott listák ellenőrzése.

· A szállodafoglaltsági és árbevételi statisztikák elkészítése.

· Kapcsolattartás a számítógépen futó felhasználói programok készítőjével.

· Szükség esetén javítások megrendelése.

· A felsoroltakon kívül elvégez minden olyan feladatot, melyre feladatköréhez kapcsolatos megbízást kap.

3.

SZÁMVITELI CSOPORTVEZETŐ

FELELŐSSÉGE:

A Számviteli csoportvezető aTermál Üdülőszövetkezet számviteli, pénzügyi és gazdálkodási feladatainak felelős vezetője.

Vezetői feladatából adódóan az ügyvezető igazgató által meghatározott ügykörben, továbbá a számviteli és pénzügyi tevékenység körében képviseli a Termál Üdülőszövetkezetet harmadik személyekkel szemben.

Felelős az Üdülőszövetkezet gazdaságos működtetéséért, a számviteli és pénzügyi rendszer megszervezéséért, annak betartásáért, ellenőrzéséért.

Döntései és intézkedései során köteles a Termál Üdülőszövetkezet érdekeit szem előtt tartani.

ALAPVETŐ FELADATOK:

– a Számviteli Törvény, valamint a Termál üdülőszövetkezet számviteli politikájában, számlarendjében a naprakészség tartása, egyéb szabályzataiban előírtak alapján a gazdasági események nyilvántartása, elszámoltatása,

– a leltárfelelősségi rendszer kialakítása, alkalmazása, az eszközökkel és bevételekkel való elszámoltatása,

– az adóbevallásokhoz és egyéb költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó mindenkori törvényben előírtak szerinti elkészíttetése,

– az üdülőszövetkezet gazdálkodási terveinek elkészítésében aktív közreműködés, koordináció,

– az igazgatóság által előírt adatszolgáltatások és szöveges értékelések határidőben történő teljesítése, a gazdálkodási előirányzatok folyamatos figyelemmel kísérése,

– elemzések alapján javaslattétel az üdülőszövetkezet gazdálkodási hatékonyságának növelésére,

– a gazdálkodás területén általános és cél-ellenőrzések megszervezése, irányítása,

– közvetlenül irányítja a vezetése alá tartozó szervezeti egység munkáját, felügyeli és ellenőrzi a gazdálkodási tevékenységet.

MUNKAFELADATOK:

1) Megszervezi a szövetkezet pénzforgalmával és számvitelével kapcsolatos ügyvitelt, valamint az annak alapjául szolgáló bizonylati rendet. Gondoskodik arról, hogy az ügyvitel a folyamatokon belül körülhatárolt és a felelősség szempontjából ellenőrizhető legyen.

2) Elkészíti a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat. (számviteli-, bizonylati rend, a leltározási-, selejtezési szabályzat, házipénztár).

3) Biztosítja és ellenőrzi, hogy a Szövetkezet gazdálkodása alapjául szolgáló bizonylatokat helyesen és idejében állítsák ki, továbbá hogy a szövetkezet minden szerve az ügyviteli rendet, a bizonylati- és okmányfegyelmet tartsa be.

(Számviteli politika alapján).

4) Ellenőrzi, hogy a kiállított bizonylatokat és okmányokat szabályszerűen kezeljék és a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig megőrizzék.

5) Részt vesz a szövetkezet éves üzleti tervének kidolgozásában, ezen belül elkészíti az éves költségvetést, meghatározza a Szövetkezet üzleti tevékenységének pénzügyi- gazdálkodási rendjét.

6) Felügyeli a Szövetkezet üzemeltetésével, fenntartásával, a vagyon használatával ill. hasznosításával, valamint a beszerzésekkel és a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi és ügyviteli feladatok végrehajtását.

7) Gondoskodik a dolgozók munkaviszony létesítésével ill., megszűnésével kapcsolatos adminisztráció megszervezéséről és lebonyolításáról. Ellenőrzi a dolgozókkal kapcsolatos különböző nyilvántartások szakszerű és naprakész vezetését.

8) Ellenőrzi a helyes bérszámfejtés alapdokumentumait, a bérpótlékok és egyéb bérjellegű kifizetések helyességét.

Figyelemmel kíséri a szövetkezet béralapjának felhasználását, a bérgazdálkodást, rendszeresen elemzi a béralakulást, megállapításairól tájékoztatja az ügyvezető igazgatót.

9) Gondoskodik a költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek határidőre történő szabályszerű elkészítéséről és befizetéséről, különös tekintettel a pénzügyi-számviteli, adózási és társadalombiztosítási jogszabályokban foglaltak betartásáról.

10) Ellenőrzi a Szövetkezet bankforgalmát, valamint a házipénztár szabályszerű működését a Pénzkezelési Szabályzat alapján. Intézkedéseket hoz a határidőn túli kintlévőségek beszedésének érdekében.

11) Gondoskodik a Szövetkezet napi bevételeinek biztonságos kezeléséről. Biztosítja a pénz és értékkezelő munkakörökben és munkahelyeken a szövetkezeti és közös tulajdon védelmét.

12) Megszervezi a raktár adminisztrációját és ellenőrzi a nyilvántartások naprakész, előírás szerinti vezetését.

13) Biztosítja, a hogy a zárási határidőket (havi, évi) pontosan betartsák.

14) Megszervezi a Szövetkezet készleteinek és eszközeinek leltározását és az irányító szerveinek bevonásával ellenőrzi.

(A Leltározási Szabályzat alapján, amely jelen SZMSZ mellékletét képezi).

15) Alkalmanként részt vesz a szövetkezeti selejtezőbizottság munkájában és szakmailag irányítja a bizottság munkáját. A selejtezésre vonatkozó eljárásrendet a Leltározási Szabályzat tartalmazza.

16) Elkészíti havonta az eredmény-kimutatást, amely a gazdálkodással kapcsolatos alapvető elemzéseket tartalmazza és azt az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.

17) Segítséget nyújt a Szövetkezet által megbízott részére az éves számszaki és szöveges mérlegbeszámoló elkészítéséhez és azt a Szövetkezet Igazgatósága és a Felügyelőbizottság elé terjeszti véleményezésre. Kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval és az auditáláshoz szükséges anyagokat rendelkezésre bocsátja.

18) Gondoskodik a statisztikai adatszolgáltatás megszervezéséről, helyes és naprakész elkészítéséről.

19) Közreműködik a Szövetkezet szerződéseinek pénzügyi és tartalmi összeállításában biztosítva számláinak behajthatóságát, szükség esetén a jogi képviselővel együttműködik.

20) Gondoskodik az irányítása alá tartozó dolgozók munkarendjének betartásáról, a szakmai képzésekről és továbbképzésekről. Nyilvántartja (jelenléti ív, óranyilvántartó) a hozzá beosztott dolgozók ledolgozott havi munkaidejét, az igazolás után továbbítja a bérelszámolás felé.

21)Gondoskodik minden olyan intézkedés megtételéről, amelyek a Szövetkezet gazdasági érdekeinek védelmére irányulnak.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

?Minden vezető munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

3.1.

Könyvelő

FELELŐSSÉGE.

A számviteli csoportvezető irányításával meghatározott munkaköri feladatok határidőre történő mindenkori elvégzése, figyelembe véve a Számviteli Törvényben és az üdülőszövetkezet szabályzataiban, utasításaiban leírtakat.

Köteles a kimutatásokat folyamatosan és pontosan vezetni, adattartalmát megőrizni és bizalmasan kezelni.

Kötelessége a jó együttműködés kialakítása és megőrzése az üdülőszövetkezeti kollektíván belül.

MUNKAFELADATOK:

A szövetkezet gazdasági eseményeit dokumentáló, azt tükröző nyilvántartások vezetése, a könyvelési tevékenységek, az időszak megfelelő zárási munkák elvégzése, mely magában foglalja:

?Előkészíti az analitikus nyilvántartást, elvégzi az analitikák könyvelését:

a vevők nyilvántartását (kimenő számláknál köteles ellenőrizni a sorszám folyamatosságát és tartalmi helyességét),

szállítók nyilvántartását (beérkező bizonylatok a hozzá tartozó dokumentumokkal felszerelve – megrendelő, bevételezés – kerülhet könyvelésre),

a pénzforgalmi számlák (bankkivonatok, pénztár kiadási és bevételi bizonylatok alapdokumentumai szerint) nyilvántartását,

a vegyes feladások (munkabér, folyószámlás, készpénzes bevételek, anyag, stb.) elkészítése.

?Zárási munkák előkészítése (havi, éves), mely során egyeztetések elvégzése, esetleges hibák kijavítása, kerekítések, behajthatatlan követelések lekönyvelése.

?Mindenkori ÁFA, SZJA, Adózás Rendjéről szóló törvényekben meghatározott adóbevallások analitikus nyilvántartásainak határidőre történő előkészítése.

?Zárással történt tételek könyvelése után a főkönyvi kivonat elkészítése, mely az időszakos és éves kimutatások alapja.

?Év végén a leltárak elkészítése a leltározási szabályzat alapján.

Egyéb feladatok:

?Határidős munkák mellett köteles elvégezni a vevő, szállító felvezetését, bankkivonatok felvezetését, utalások elkészítését és mindenkori leltárban leltározás és selejtezés során részt venni.

?Köteles évente két alkalommal a tagtájékoztató kiküldésével kapcsolatos feladatokba besegíteni és a közvetlen felettese által igényelt méltányos feladatokat teljesíteni.

?Az Üdülőszövetkezet Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága által kért statisztikai adatok, kimutatások, stb. elkészítése.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

?Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

3.2.

Munkaügyi előadó, bérelszámoló

FELELŐSSÉGE:

A számviteli csoportvezető irányításával meghatározott, a munkakörével kapcsolatos feladatok határidőre történő mindenkori elvégzése, figyelembe véve a Munka Törvénykönyv SZJA és a TB törvény előírásait.

Köteles megőrizni és bizalmasan kezelni az üdülőszövetkezet tisztségviselőinek és dolgozóinak személyes adatait és az üzleti gazdálkodás adatait és mutatóit.

Kötelessége a jó együttműködés kialakítása és megőrzése az üdülőszövetkezeti kollektíván belül.

MUNKAFELADATOK:

a./ Munkaügyi előadó

?Az üdülőszövetkezethez belépő dolgozók esetén az elkészült munkaszerződések szerinti nyilvántartások elkészítése, jelentési kötelezettségek határidőre történő teljesítése.

?A meglévő dolgozóknál munkaszerződések módosítása miatti átvezetések elkészítése.

?A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos dokumentumban rögzített időpontra, a törvényben meghatározott nyomtatványok elkészítése, átadása.

?Nyugdíjazással kapcsolatos teendők elvégzése.

b./ Bérelszámoló:

?A munkavállalók részére a jóváhagyott besorolási béreket és egyéb juttatásokat a jelenléti ívek és teljesítmény lapok alapján köteles bérszámfejteni és a bér összesítést elkészíteni, az egyéni lapokat lehúzatni és külön személyenként borítékolni.

?A munkábajárás útiköltségének nyilvántartása és munkabérrel együtt történő elszámolása.

?Fentieken túl csak külön írásos rendelkezésre számfejthető munkabér.

?A leellenőrzött bérkarton szerinti munkabér utalása a csoportos átutalási állományának e-mail rendszeren történő továbbítása.

?A bérösszesítők alapján a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, személyi jövedelemadó határidőre történő utalása.

?Magánnyugdíj pénztár tagokról nyilvántartás vezetése. Magánnyugdíj pénztáronként összesítő készítése és a nyugdíjjárulék határidőre történő utalása.

?Új pénztártag esetén KSH felé és a nyugdíjpénztár felé jelentés megküldése.

?A bérösszesítők alapján a munkavállalói és munkaadói járulék kiszámolása, határidőre történő utalása.

?Jelenléti ívek alapján a szabadság nyilvántartó kartonok vezetése, új dolgozónkénti egyéni nyilvántartó lapok vezetése.

?A szövetkezet tisztségviselőinek és egyéb szerződési formában megbízottakat megillető díjazás meghatározott időre történő számfejtése, továbbá a törvényben meghatározott nyomtatványok határidőre történő elkészítése.

?A munkavállalók kérésére az igazolások (kereseti, kedvezményes utazáshoz stb.) kiadása.

?Nyilvántartások vezetése, a betegszabadságon, táppénzen GYÁS, GYES-en stb. lévőkről.

?Igazolások megküldése a juttatások folyósításához, GYÁS-en, GYES-en lévőkről.

?A munkáltatót terhelő táppénz egyharmadának utalása a határozatban foglalt időpontra.

?Munkaruha kartonok vezetése a SZMSZ szerinti kihordási idő figyelésével, lejáratkor az engedélyezés kiadása a dolgozó részére.

?Kiállítja a dolgozók részére a munkavállalók egészségügyi törzslapját.

?Év elején lévő tárgyévet megelőző záró munkálatok elvégzése.

?Nyilatkozatok kiadása, bérösszesítők kiadása és az egész éves SZJA bevallással kapcsolatos feladatok elvégzése.

?Éves NYENYI lapok elkészítése, határidőre történő benyújtása a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz.

?Statisztikai adatszolgáltatás a ART előírása szerint.

Egyéb feladatok:

?Határidős munkák mellett köteles elvégezni a vevő, szállító felvezetését, bankkivonatok felvezetését, utalások elkészítését és mindenkori leltárban leltározás és selejtezés során részt venni.

?Köteles évente két alkalommal a tagtájékoztató kiküldésével kapcsolatos feladatokba besegíteni és a közvetlen felettese által igényelt méltányos feladatokat teljesíteni.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

?Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

3.3

Tagnyilvántartó

FELELŐSSÉGE:

A számviteli csoportvezető irányításával meghatározott adminisztrációs feladatok elvégzése, a bizonylati fegyelem és a belső utasítások mindenkori megtartása mellett.

Munkafeladataiban leírtak határidőre történő mindenkori teljesítése.

Köteles megőrizni és bizalmasan kezelni az Üdülőszövetkezet tagjainak személyes adatait és a Szövetkezet gazdálkodási mutatóit.

Kötelessége a jó együttműködés kialakítása az adminisztráció, az értékesítés és a recepció dolgozóival.

MUNKAFELADATOK:

– A Szövetkezet üdülési jogairól, tagjairól részletes nyilvántartást vezet.

– Folyamatosan karbantartja az üdülőszövetkezeti tagok neveinek, címeinek változásait.

– Az Igazgatóság határozata alapján jóváhagyott be- és kilépő tagok jogváltozásainak átvezetése a taganalitikában.

– A küldöttgyűlés által elfogadott tagi hozzájárulás összegének jogonkénti előírása a meghatározott időpontra.

A küldöttgyűlést követően az üdülőszövetkezeti tagok kötelezettségeiről üdülési jogonként az éves számlák elkészítése, a jogonkénti hozzájárulásról a csekkek elkészítése és kinyomtatása, figyelemmel a túlfizetők kompenzálására (etikett címkék is).

– A Szövetkezet tagjainak befizetéseit (belépési díj, tagi hozzájárulás) a bankkivonatokról, pénztárból és a portákról összegyűjti és a tagnyilvántartásban naprakészen vezeti.

– Hónap- és év végén a tagi befizetések analitikájának összesítését a könyvelés főkönyvi számláival egyezteti és kimutatást készít a befizetések és a tartozások összegéről.

– A recepció részére új turnus érkezése előtt átadja a turnusfogadó ívet és a tagi tartozók listáját. A tagértekezlethez jelenléti ívet nyomtat az érkezőkről.

– A megbeszélt időben kötelezettségüket nem teljesítő tagok írásos felszólításának elkészítése.

– A Szövetkezet árközlésében kiadott árak rögzítése – árkódok alapján.

– A szállodaprogram éjszakai zárás által nyomtatott listák ellenőrzése.

– A szállodafoglaltsági és árbevételi statisztikák elkészítése (napi jelentés, havi IFA jelentés).

A felsoroltakon kívül elvégez minden olyan feladatot, melyre feladatköréhez kapcsolatos megbízást kap.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

3.4.

Tagkapcsolati ügyintéző

Feladatát a számviteli csoportvezető irányításával látja el.

FELELŐSSÉGE:

?A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtásáért, a területén bekövetkezett mulasztásokért.

?Köteles a munkájávalkapcsolatosan szerzett információkat megőrizni.

?Kötelessége a jó együttműködés kialakítása és megőrzése az üdülőszövetkezeti kollektíván belül.

MUNKAFELADATOK:

?Az üdülőszövetkezeti tagsági viszonyból adódó használati jogokban bekövetkező változások (adás-vétel, ajándékozás, öröklés) nyomon követése, szabályszerű intézése és dokumentálása.

Jogváltozásból eredő problémák megoldására a szövetkezet jogi képviselője véleményének kikérése.

Az új tagok kiértesítése a felvételről és a“Tagsági igazolvány” megküldése.

?A használati jogok tulajdonváltozásából adódó adminisztrációs teendők a jogszabályok, illetve a Szövetkezet belső szabályzatai rendelkezéseinek megfelelően köteles elvégezni.

?Jogváltozások egyeztetése a tagnyilvántartó munkatárssal.

?A tagok egyedi kérelmeinek (turnuscsere, meghatalmazás) elbírálása az igények és lehetőségek szerinti megoldása, az ehhez kapcsolódó levelezés határidőn belül történő lebonyolítása.

?Az átadó turnusok, cserék az épületek hirdető tábláin történő propagálása az aktuális turnusidőnek és igényeknek megfelelően.

?Az üdülőhasználati jog tulajdonos változásából eredő államigazgatási és költségvetési előírások által elrendelt igazolások kiállítása.

?Munkáját szoros együttműködésben végzi a tagnyilvántartó munkatárssal, valamint a szolgáltatási és értékesítési vezetővel.

?Az üdülőszövetkezet tagjai számára a meghatározott időpontokban információs és ügyfélszolgálati tevékenységgel áll rendelkezésre.

?Mindenkori gépelési feladatok (jelentés, tagértekezleten jelenléti ív és jegyzőkönyv elkészítése) elvégzése.

?A szigorú számadású nyomtatványok naprakész nyilvántartása, raktárkészlet biztosítása.

?Irodaszerek, szállás igénybevétellel kapcsolatos nyomtatványok megrendelése, átvétele, kiadása.

Egyéb feladatok:

Köteles évente két alkalommal a tagtájékoztató kiküldésével kapcsolatos feladatokba besegíteni és a közvetlen felettese által igényelt feladatokat teljesíteni.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

3.5

Pénztáros

Feladatát a számviteli csoportvezető irányításával látja el.

FELELŐSSÉGE:

?A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtásáért, a területén bekövetkezett mulasztásokért.

?Köteles a munkájávalkapcsolatosan szerzett információkat megőrizni.

?Kötelessége a jó együttműködés kialakítása és megőrzése az üdülőszövetkezeti kollektíván belül.

– Munkanapokon a külön igazgatói utasításban meghatározott időpontban köteles az „A” épület recepcióján a készpénz árbevétel összegét átvenni a kiállított bizonylattal együtt.

Az átvett összeget maradéktalanul bevételi pénztárbizonylaton köteles rögzíteni, a „Nyugta” példányát a recepcióra visszajuttatni.

– A hét meghatározott napján és időpontjában bizonylat ellenében köteles a ki- és befizetéseket teljesíteni ( vásárlási, javítási, stb. számlák értéke; utólagos elszámolásra készpénz felvét – 5 munkanapon belüli visszavét, útiköltség, bérjellegű kifizetés, stb.).

A házipénztárból történő kifizetést minden esetben köteles a kiadási pénztárbizonylatban rögzíteni.

A bevételi és kiadási bizonylatokat sorszámozza és időrendben a napi vagy időszakos pénztárjelentésben köteles folyamatosan vezetni és naponta pénztár-állomány zárást készíteni.

A záró pénzkészlet napi összege a pénzkezelési szabályzatban meghatározott mértékét – jelenleg 500 e Ft-ot – nem haladhatja meg. Naponta a főkönyvelővel leegyeztetett kp. összegét előírás szerint fel kell adni a büki postára vagy OTP fiókba.

A pénzkészlet zárása során az eltérésről köteles a főkönyvelő részére jelentést készíteni.

Távolmaradását megelőzően a pénztár átadását a helyettes részére el kell végeznie.

A pénztárosi feladat során a pénzkezelést teljes anyagi felelősséggel végzi, ezért mindenkor fontos a készpénz pontos megszámolása és a bizonylatok nyilvántartása.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

3.6.

Raktáros, telefonközpont-kezelő

FELELŐSSÉGE:

?A számviteli csoportvezető irányításával meghatározott feladatok határidőre történő mindenkori elvégzése, figyelembe véve az üdülőszövetkezet szabályzataiban, utasításaiban foglaltakat.

?Anyagilag felelős a raktárban lévő készletekért, mennyiségi és minőségi megőrzéséért, továbbá a központi pénztárban lévő pénzkészletért.

?Felelősség terheli a munkakörében bekövetkezett mulasztásokért.

?A raktárból történő be-, és kivételezések a jogszabályban előírtak szerinti bizonylatolási rend betartásáért.

?Kötelessége a jó együttműködés kialakítása és megőrzése az üdülőszövetkezeti kollektíván belül.

MUNKAFELADATOK:

Anyagraktáros (karbantartó anyag, kisértékü berendezések és felszerelések, tisztítószer):

?Gondoskodik a raktárba beérkezett készletek megfelelő helyen történő elhelyezéséről és szakszerű tárolásáról.

?Nyilvántartást vezet a raktári készletekben bekövetkezett mennyiségi változásokról, a szövetkezet bizonylati szabályzatában és ügyviteli utasításaiban előírt módon.

?Köteles a raktári bizonylatokat az ügyviteli utasításokban leírtaknak megfelelően és folyamatosan a könyvelésre megküldeni. Az anyagfelhasználásokról havi összesítőt készít, azt átadja a könyvelésnek.

?Folyamatosan gondoskodik a raktárkészletek feltöltéséről, a munkahelyi vezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján. Az összeállított megrendeléseket egyeztetni köteles a számviteli csoportvezetővel, akinek engedélye után küldheti el azokat.

?Ügyel a beérkezett készletek fajtánkénti és minőség szerinti bevételezésére, a helyes cikkszámok és megnevezések feltüntetésére.

?A névre kiadott szerszámokat, gépeket a személykartonra felvezeti.

?Nyilvántartást vezet az egyes raktárakban lévő elfekvő készletekről és a tárgy negyedévet követő hónap 10-ig feljegyzést készít a számviteli csoportvezetőrészére.

?A selejtezésre kerülő árukat összegyűjti. A selejtezés után megszervezi a selejtezett mennyiségek megsemmisítését és elszállítását. A leselejtezett, de értékesítésre kerülő áruk eladását megszervezi, lebonyolítja és elszámol a befolyt összeggel.

?Mint anyagi felelős részt vesz a vagyonmegállapító leltározásban az Üdülőszövetkezet Leltározási Szabályzatában előírtak szerint.

?Gondoskodik az áruk szakszerű, áttekinthető tárolásáról. Betartja és érvényt szerez a munkavédelmi és tűzrendészeti előírásoknak. A raktár nyitvatartási idejét a számviteli csoportvezetővelegyütt meghatározzák, vételezéseket ezekben az időpontokban lehet lebonyolítani.

?A raktárak biztonságos zárását, kulcs-kezelését és távolléte setén a raktárba történő belépés rendjét a vonatkozó igazgatói utasítás szerint végzi.

A lakrészek konyháiban használt mosogatószeres flakonokat a raktárban lévő kannákból feltölti és szivaccsal, mosogatókendővel együtt becsomagolja.

A mosogatószeres flakonok épületekben történő kiszállításáról és a használtak (feltöltendők) raktárba történő visszaviteléről a gondnoknőn keresztül intézkedik.

Telefonközpont-kezelő:

Az Üdülőszövetkezet fő-vonalára beérkező hívások a kiadott utasítás szerinti fogadása, a kért személyhez való továbbítása, lehetőség szerint kiszűrve az üdülőszövetkezet tagjai hívásait, a felvetődött kérdéseikre azonnali válaszadás megadása céljából: meghatalmazás kérése, turnus időpont utáni érdeklődés, eladással kapcsolatos ügyintézés menete, befizetési kötelezettség határidejének ismertetése, stb.

Egyéb feladatok:

?A tagkapcsolati ügyintézőt távolléte alatt helyettesíti.

?Köteles évente két alkalommal a tagtájékoztató kiküldésével kapcsolatos feladatokba besegíteni.

?Köteles a közvetlen felettese által igényelt feladatokat teljesíteni.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

4.

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI VEZETŐ

FELELŐSSÉGE:

Az értékesítési és szolgáltatási vezető kidolgozza, irányítja az értékesítéssel, szállodai tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, célkitűzéseket, munkafolyamatokat. Biztosítja a hatékony együttműködést más részlegekkel a színvonalas és vendégközpontú értékesítési tevékenység érdekében.

Felelős a maximális bevétel elérésének érdekében szoros együttműködést kialakítani a bel- és külföldi utazási irodákkal.

Az értékesítési és szolgáltatási vezető célja az üdülőszövetkezet fizető lakrészeinek maximális kihasználása a hatékony és eredményes értékesítés érdekében.

ALAPVETŐ FELADATOK:

I. Marketing:

A piackutatás feladatainak kidolgozása és azok megvalósítása: a tudatosság növelése az üdülőszövetkezet fizető lakrészeinek hatékonyabb kihasználása a maximális bevétel elérése céljából.

II. Értékesítés:

Ezen a területen sajátos feladatok, törekvések meghatározása, irányítása, ellenőrzése.

III.Hirdetés, reklám:

Figyelemmel kíséri a szövetkezet reklám tevékenységét és költségeit. Folyamatos kapcsolattartás a reklámügynökségekkel.

IV.Szállodai tevékenység:

Az üdülőszövetkezet portai és emeleti tevékenységének szervezése, irányítása, felügyelete.

V. A munkaerő hatékony felhasználása:

Biztosítja a részleg munkatársainak hatékony kiválasztását, munkahelyi és egyéb oktatásukat, értékelésüket.

VI.Adminisztráció:

A részleg tevékenységének irányítása, átfogó értékesítési célok összehangolása, feladatok, célkitűzések megvalósítása.

MUNKAFELADATOK:

I. Marketing:

Marketing feladatok:

?A meghatározott célpiacokon, illetve a szolgáltatásokra vagy a lehetőségekreirányuló piaci keresleten alapuló marketing feladatok kidolgozása és megvalósítása.

?Javaslataival aktívan részt vesz a marketing-terv kialakításában, beleértve a reklám tevékenységet is. Értékesítési csoportokra lebontva célokat tűz ki, amelyek végrehajtását ellenőrzi.

?Figyelemmel kíséri a rendelésállomány alakulását.

?Javaslatot tesz az üdülőszövetkezet árainak, követendő árpolitikának kialakítására.

Piackutatás:

?Olyan eszközök kialakítása – melyekkel folyamatosan mérhető a programok hatékonysága, valamint a trendek alakulása a helyi piacon -, illetve amelyek vélhetően hatást gyakorolnának a szálloda iránti keresletre és az egyedi összetevőkre.

II. Értékesítés:

Értékesítési feladatok:

?A munkatársak segítségével a sajátos értékesítési feladatok kidolgozása, azok megvalósításának áttekintése az értékesítési erőfeszítések eredményessége céljából.

?Folyamatos kapcsolatban áll a bel- és külföldi utazási irodákkal.

?Értékesítési utakat szervez, azokon személyesen is részt vesz, és törekszik új üzleti kapcsolatok létrehozására, valamint a meglévő üzletfelekkel való kapcsolat elmélyítésére.

Értékesítési előrejelzés:

?A piaci változások figyelembe vételével meghatározza az értékesítési bevétel várható nagyságát.

III. Hirdetés/reklám:

?A hatékonyés támogató reklám programok kialakítása és megvalósítása, ha szükséges a reklám ügynökségek együttműködésével.

?Hatékony járulékos eszközök fejlesztése pl.: szállodai prospektus, sajátos lehetőségek leírása, értékesítési és reklám prospektusok, leírások.

IV. Szállodai tevékenység:

?A kiadott minőségi leírásokban rögzítettek szerint a Termál Üdülőszövetkezet portai és emeleti tevékenységének szervezése, irányítása és felügyelete.

?Hatékony, az üdülőszövetkezet érdekeinek megfelelő gazdálkodás biztosítása és megkövetelése.

?Szabályozott és tervszerű működtetés biztosítása.

?A hatáskörébe tartozó dolgozók feladatokkal összhangban álló beosztása munkavégzésre.

?Rendszeres ellenőrzés végzése és szükség szerinti beavatkozó intézkedés megtétele a szállodai működés zavartalanságának biztosítása érdekében.

V. A munkaerő hatékony felhasználása:

?Éves létszám tervet készít a részlegnek, tudatos létszám gazdálkodást folytat.

?Közreműködik a részlegében dolgozó munkatársak kiválasztásában, javaslatokat tesz.

?Megszervezi az új munkatársak betanítását, segíti beilleszkedésüket. Személyes beszélgetés keretében átadja a munkaköri leírásukat, melyet részletesen megtárgyal velük.

?Rendszeres munkahelyi tájékoztató értekezleteket tart, ahol munkatársait minden lényeges kérdésről informálja.

?Évente értékeli beosztottjai teljesítményét, a pozitív példák és elismerések hangsúlyozása mellett felhívja figyelmüket a hiányosságokra.

VI.Adminisztráció:

?Hatékony munkakapcsolat kialakítása és fenntartása a társrészlegek vezetőivel.

?A területéhez tartozó dolgozók munkájának ellenőrzése.

?Egy évre szóló üzleti költségvetési tervezet összeállításában hatékony közreműködés.

?Az ügyvezető igazgató segítségével a külső, belső irányelvek és eljárások kiválasztása, koordinálása, amelyek minden egyes részlegre és az értékesítési részlegre, mint egészre vonatkoznak.

4.1.

ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENSEK

FELELŐSSÉGE:

Az értékesítési előadó felelős a Termál Üdülőszövetkezet előírásainak megfelelő értékesítési tevékenység folytatásáért.

Kiemelt feladata üzleti kapcsolatok létesítése és folyamatos kapcsolattartás szerződéses partnerekkel.

Szervezi és bonyolítja az egyéni és csoportos foglalásokat.

Köteles megőrizni a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel bizalmas információit (árak, kalkulációk, árengedmények).

ALAPVETŐ FELADATOK:

I. Értékesítés:

Minden értékesítési feladat megvalósításán keresztül a tudatosság erősítése a jobb kihasználtság és a bevétel növelése céljából.

II. Adminisztráció:

A sajátos értékesítési tevékenységekkel kapcsolatos erőfeszítések ellenőrzése, az ezzel összefüggő adatok gyűjtése, szolgáltatása.

III.Együttműködés:

Együttműködés minden szállodán belüli részleggel, mind a külső intézményekkel, szerződéses partnerekkel.

MUNKAFELADATOK:

I. Értékesítés:

– Önálló értékesítési munkát végez a megadott keretek között.

– Szoros kapcsolatot tart fenn, a Szövetkezettel szerződésben álló Utazási Irodákkal, melyről részletes nyilvántartást vezet.

– Üzletszerzés az értékesítési és szolgáltatási vezető által kijelölt helyi, területi, nemzeti piacokon, üzleti bemutatókon vagy más potenciális ügyféltől.

– Az üzletszerző telefonbeszélgetést személyes értékesítési tárgyalás követi vagy az ügyfél irodájában vagy az üdülőszövetkezetben.

– Amennyiben lehetőség van rá, hívja meg az ügyfelet az Apartman Hotelba, lássa el információs anyagokkal, prospektusokkal, mutassa be a szálloda lehetőségeit.

– Folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyar Kereskedelmi Kamara és egyéb célirányos intézmények kiadványait (új cégek, csődértesítő, stb.)

– Rendszeresen figyelemmel kíséri a konkurenciát, trendeket, értékeli a tapasztalatokat, marketing elemzéseket végez.

– Figyelemmel kíséri a partnerek hitelképességét, részt vesz a kintlévőségek behajtásában.

II. Adminisztráció:

– Intézi az egyéni és csoport foglalásokat, szükséges információkat közli a vendégekkel.

– A szerződések előkészítése, az érvényes szerződések karbantartása, nyilvántartása, rendszerbe foglalása, teljesítésük értékelése.

– A megszerzett információk időbeni továbbítása.

III. Együttműködés:

– Ismernie kell az értékesítéssel összefüggő jogszabályokat.

– Szoros kapcsolattartás a szállodán belüli részlegekkel.

– Az ügyféllel kapcsolatos tevékenységek koordinálása.

– Részt vesz szakmai rendezvényeken, tanulmányozva a szakfolyóiratokat.

Egyéb:

Az üdülőszövetkezet vezetése által igényelt feladatokat teljesíti.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában. Ezek megtalálhatók a különböző szabályzatokban.

4.2.

VEZETŐ RECEPCIÓS

Irányítja, koordinálja a recepciós részleg munkáját a vonatkozó belső szabályzatok, hatékonysági szempontok figyelembevételével.

FELELŐSSÉGI KÖR:

Felel a tevékenységi köréhez tartozó recepciós részleg munkájáért a tagok és vendégek érkezésének / elutazásának gyors, szakszerű lebonyolításáért. A vonatkozó hatósági és jogszabályi előírások, belső szabályzatok maradéktalan betartását megköveteli.

Alapvető feladatok:

1. Tevékenysége során betartja és betartatja a Termál Üdülőszövetkezet recepció működési rendje szabályzatában foglaltakat.

2. Hatékony munkavégzés érdekében a részlegében csapatmunkát alakít ki, támogatja a jó munkahelyi légkör megteremtését, fenntartását.

3. Folyamatosan kapcsolatot tart a Termál Üdülőszövetkezet többi részlegével, tagi- és vendégigények maradéktalan kielégítése, és a gazdálkodási célok érdekében gondoskodik az adatok, információk megosztásáról. Beosztott munkatársait rendszeresen tájékoztatja a munkavégzésükhöz szükséges, illetve az Őket érintő vezetői döntésekről, információkról.

4. Betartja és betartatja a munka-, tűz-, és vagyonvédelmi előírásokat.

5. A várható foglaltság nyomon követésében szervezi meg a recepció heti és hosszabb távú munkáját, az előírások szerint elkészíti a munkabeosztást.

6. Folyamatos kapcsolatot tart fenn az Üdülőszövetkezet tagságával, a vendégekkel, különös tekintettel a törzsvendégekre, szükség szerint kezeli a vendégpanaszokat az igazgatói utasításban foglaltak szerint.

7. A vendégelégedettség és a minőség javítása érdekében javaslatot tesz a részleg fejlesztésére.

8. Az értékesítési csoport munkatársainak távollétében az érdeklődőknek információkat nyújt, foglalásokat intéz.

9. Részt vesz a Termál Üdülőszövetkezet rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

10.Közreműködik a bel,- és külföldi kiállítások előkészítésében, lebonyolításában.

11.Rendkívüli eseményekről a normális üzemelési rendtől eltérő helyzetekről, gyanús tárgyakról (személyekről) haladéktalanul értesíti felettesét.

12.A Termál Üdülőszövetkezet ügyvezetése által igényelt méltányos feladatokat teljesíti.

4.3.

RECEPCIÓSOK

FELELŐSSÉGE:

A közvetlen munkaterület rendjének és tisztaságának fenntartása.

Az előírt adminisztráció elvégzése, a bizonylati fegyelem és a belső utasítások betartása, betartatása, a rábízott gépek, eszközök szakszerű használata és megóvása.

Felelős a rábízott értékekért.

ALAPVETŐ FELADATOK:

– Ismeri a Termál Üdülőszövetkezet valamennyi szolgáltatását és naprakész információkkal rendelkezik a szálloda napi üzemeléséről.

– A tagok és vendégek részére pontos információkat nyújt és ajánlja a belső- és külső szolgáltatásokat.

– A tagok és vendégek megbízásából ügyeiket intézi.

– Szükség szerint ellát kapcsolódó munkafeladatokat.

MUNKAFELADATOK:

– Munkavégzését az általános műszakátvétellel kezdi. Figyelemmel kíséri és vezeti az átadókönyvet, munkaideje végén átadja a műszakot.

– A szövetkezet választott tisztségviselőit, törzsvendégeket névről ismeri, fokozottan figyel rájuk.

– Információt nyújt a legszélesebb körben a gyógyfürdőről, a környék látnivalóiról és a sportolási lehetőségekről.

– Üzeneteket közvetít, gondoskodik a vendégek ébresztéséről, megszervezi az érkező és utazó vendégek ki- és bejelentkezését.

– Kezeli a vendégpostát, intézi a tagok csomagjainak átvételét és elküldését.

– Közreműködik a tagi- és vendégpanaszok kezelésében, a felmerült kifogások gyors lerendezésében.

– Betegség esetén intézkedik, orvost hív, kezeli a házipatikát, szükség szerint elsősegélyt nyújt, a beteg vendég állapotát elutazásig figyelemmel kíséri.

– Folyamatosan gondozza az információs táblát, naprakészen feltölti a prospektustartót.

– Az előtér folyamatos figyelésével hozzájárul a vendégek biztonságához.

Kezeli a kulcsokat: a tagok és vendégek részére csak kulcskártya ellenében ad ki kulcsokat.

A szobaasszonyok, karbantartók kulcs felvételéről és leadásáról nyilvántartást vezet.

A kulcs eltűnést azonnal jelzi a műszaki vezető felé.

– Kezeli a portáskasszát. Elszámol a rábízott értékekkel.

– Az előírások szerint kezeli a számítógépet.

– Kerékpárkölcsönzés, nyilvántartás, kerékpártárolóval kapcsolatos feladatok ellátása

– Szükség szerint elvégez minden olyan méltányos feladatot és annak végrehajtásáért felelős is, melyet számára közvetlen vezetője kijelöl.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában. Ezek megtalálhatók a különböző szabályzatokban.

4.4.

GONDNOKNŐ

FELELŐSSÉGE:

Irányítja és ellenőrzi a szobaasszonyok munkáját.

A szobaasszonyok munkájának maximális hatékonysága mellett biztosítja a tagi- és vendégszobák tisztaságát, rendjét és felszereltségét, időre történő kiadhatóságát, a folyosók, vendégterek folyamatos rendben tartását.

Felelős az épületek szintjein lévő raktárak rendjéért, tisztaságáért és felszereltségéért.

Anyagi felelősséggel kezeli a fogyóeszköz- és tisztítószer raktárak készleteit.

Gondoskodik a bizonylatolási rend betartásáról, a jelentések, adatszolgáltatások és elszámolások határidőre történő elkészítéséről és továbbításáról, azok valódiságáról.

A szigorú számadásra kötelezett nyomtatványok előírásnak megfelelő kezelése, felhasználásának nyilvántartása.

ALAPVETŐ FELADATOK:

?Tevékenysége során betartja és betartatja a Termál Üdülőszövetkezet minőségi követelményeiben meghatározott elvárásokat és eljárási rendet.

?Hatékony munkavégzés érdekében csapatmunkát alakít ki részlegében, támogatja a jó munkahelyi légkör megteremtését, fenntartását.

?Jelentős szerepet vállal a napi munkafeladatok kialakításában, betanításában és gyakorlati bemutatóival segíti a szobaasszonyok szakmai fejlődését.

?Gondoskodik a gépek, berendezések és felszerelések megóvásáról, meghibásodás esetén a karbantartás mielőbbi elvégeztetéséről.

?Javaslatokat tesz a lakrészek kényelmesebbé, komfortosabbá tételére.

MUNKAFELADATOK:

?Folyamatosan figyelemmel kíséri a szobaasszonyok napi munkavégzését, ellenőrzi a szobák tisztaságát, rendezettségét.

?Külön figyelmet fordít a VIP és törzsvendégek szobáira, leellenőrzi azokat, gondoskodik a bekészítésekről.

?A minőségi követelmények ellenőrző listájának használatával segíti a pontos munkavégzést.

?Ellenőrzi az utazásos szobákat abból a célból, hogy egyeztetni lehessen az értékesítéssel.

?Használja és vezeti az átadó füzetet, mely tartalmazza a szobaasszonyi észrevételeket az épületek hiányosságaival összefüggésben.

?Biztosítja az épületek szintjein dolgozó munkatársak számára a munkavégzéshez szükséges gépeket és eszközöket (porszívó, textília, tisztítószerek, nyomtatványok, prospektusok, stb.).

?Ellenőrzi a szobaasszonyi kocsik és kéziraktárak állapotát és felszereltségét.

?Teljesíti a tagok és vendégek egyéni kéréseit, mint pl. gyermekágy elhelyezés stb.

?Folyamatosan ellenőrzi a területén lévő vendégfolyosók, lépcsőházak, emeleti raktárak rendjét és tisztaságát.

?Gondoskodik a “talált tárgyak” kezeléséről.

?A munkavégzéssel kapcsolatos korrekt visszajelzésekkel, dicséretekkel is segíti a jó munkahelyi légkör fenntartását.

?A jó munkahelyi közérzet adta előnyöket is kihasználva a pontos és hatékony munkavégzés érdekében csapatmunkát hoz létre területén.

?Figyelemmel kíséri a berendezések és felszerelések állapotát, a hiányosságokat, a károkat azonnal jelenti felettesének.

?Nyomon követi a karbantartási munkák elvégzését.

?Teljesíti az Üdülőszövetkezet vezetése által igényelt egyéb méltányos feladatokat.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában. Ezek megtalálhatók a

különböző szabályzatokban.

4.5.

VEZETŐ SZOBAASSZONY

Az emeleti gondnoknővel szoros együttműködésben irányítja az épületben dolgozó szobaasszonyok munkáját. Szervezi a munkahelyéhez tartozó vendégterületek takarítását, elvégzi a vezető szobaasszonyi munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat.

FELELŐSSÉGI KÖR:

A mindenkori várható napi szobafoglaltság szerint az épületben biztosítja a szükséges kiadható lakrész számot.

Felel a munkaterületéhez tartozó épület helyiségeinek tisztaságáért, rendjéért a Termál Üdülőszövetkezet szállodai szobák és közös helyiségek takarítási rendje szabályzatban leírtak szerint, elősegíti a költséghatékony és gazdaságos üzemelés szempontjainak következetes betartását.

Alapvető feladatok:

Tevékenysége során betartja és betartatja a szállodai szobák és közös helyiségek takarítási rendje szabályzatban foglaltakat.

1. Munkakezdéskor – az emeleti gondnoknővel egyeztetett – napi feladatokat munkatársaival ismerteti, és azokat elvégzik.

2. A várható vendégforgalom, a raktári készlet figyelembevételével a szükséges tisztító szereket egyéb anyagokat kivételezi, azokat tételesen átveszi és szakszerűen raktározza.

3. A szennyes textília átadásában, illetve a tiszta textília átvételében részt vesz, ezeket a gazdasági eseményeket szabályszerűen bizonylatolja.

4. Köteles a gondnoknő vezetésével negyedévente, szúrópróbaszerűen textília rovancsot készíteni.

5. Váltásnapokon gondoskodik az eszköz átadó – átvételi nyomtatvány alapján a lakrészek tételes eszközelszámolásáról.

6. Közreműködik, hogy a munkavégzéshez szükséges gépek, eszközök (porszívó, textília, tisztítószer, nyomtatvány, stb.) a munkaterületén biztosítva legyenek.

7. Az emeleti gondnoknővel közösen megszervezik az épület tavaszi-őszi nagytakarítását.

8. Előkészíti és lebonyolítja a loggiák tavaszi virágosítását, gondoskodik azok folyamatos ápolásáról. Emeleti gondnoknővel közösen az ünnepekre feldíszíti az épület szintjeit.

9. A talált tárgyakat az emeleti gondnoknőnek továbbítja.

10.Tagi és vendégpanaszokról minden alkalommal tájékoztatja az emeleti gondnoknőt, szükség esetén a felettese személyes közreműködését kéri.

11.Rendkívüli eseményekről, a normális üzemelési rendtől eltérő helyzetekről, gyanús tárgyakról (személyekről) haladéktalanul tájékoztatja felettesét.

12.Teljesíti az Üdülőszövetkezet vezetése által igényelt egyéb, méltányos munkafeladatokat.

4.6.

SZÁLLODAI SZOBAASSZONY

FELELŐSSÉGE:

Napi, meghatározott számú lakrész takarításának és rendbetételének- az előírt követelmények szerinti – szakszerű, pontos és időre történő elvégzése. Felelős a vendégszobák biztonságának és a vendég személyes tárgyainak megóvásáért, valamint a részére kiadott kulcsokért.

ALAPVETŐ FELADATOK:

?Munkája során megismeri ésbetartja az üdülőszövetkezet minőségi elvárásaiban meghatározott követelményeket és eljárásokat.

?A hatékony munkavégzés érdekében tevékenyen részt vesz a csapatmunkában, pozitív hozzáállásával támogatja a jó munkahelyi légkör fenntartását.

?Munkája javítása érdekében rendszeresen részt vesz a tréningeken, segíti az új munkatársak beilleszkedését.

?Gondosan ügyel munkaeszközeire, a gépek, berendezések és felszerelések megóvására.

MUNKAFELADATOK:

?Az átvett ágyazási lista alapján kitakarítja a szobákat, szigorúan betartva az előírt követelményeket és munkamenetet.

?Jól felszerelten és tisztán tartja a takarító-kocsit.

?Gondoskodik az emeleti textil- és tisztítószer-raktárak rendjéről és tisztaságáról.

?Jelenti a gondnoknőnek az esetleges rongálásokat, az észlelt műszaki hiányosságokat.

?A vendég érkezésekor a szobaleltár alapján átadja, az elutazáskor átveszi a fogyóeszközöket. Az esetleges hiányokat a szoba átadás-átvétel igazolásra felírja. Tájékoztatja a vendéget, hogy az eszköztörést és a hiányt a portán kell befizetni.

?Továbbítja a gondnoknőnek a “talált tárgyakat”.

?Jelzi a gyanúsan viselkedő vendéget, valamint minden rendellenességet, amit az épületben észlel.

?Teljesíti a vezetői által igényelt egyéb méltányos feladatokat.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

4.7.

MOSODAI DOLGOZÓK

FELELŐSSÉGE:

A szállodai textíliák magas színvonalú és határidőre történő kitisztítása. A rábízott gépek, eszközök szakszerű kezelése, megóvása, a hatékony és takarékos energia- és anyagfelhasználás.

A bizonylatolási és ügyviteli előírások pontos betartása.

ALAPVETŐ FELADATOK:

– Feladata a mosodába szállított szállodai textíliák mosása, vasalása.

– Gondosan ügyel a rábízott gépekre és eszközökre, a költségkímélés érdekében hatékonyan és takarékosan bánik az anyagokkal.

– A hatékony munkavégzés érdekében tevékenyen részt vesz a csapatmunkában, pozitív hozzáállásával támogatja a jó munkahelyi légkör fenntartását.

MUNKAFELADATOK:

– A szállodai ruhaneműt a textíliának megfelelő mosási technológiával, illetve a szennyezettségi fokhoz igazított mosószer adagolással tisztítja.

– Végzi a textíliák átadás-átvétellel kapcsolatos adminisztrációját.

– A gépek műszaki előírások szerinti üzemeltetése.

– A textíliák előválogatása.

– A szállodai textíliák minőségi és határidőre történő mosása.

– Mosószerek, segédanyagokvételezése, szakszerű tárolása és előírás szerinti, takarékos használata.

– A gépeknek műszak közbeni folyamatos ellenőrzése, az észlelt hibák azonnali bejelentése.

– Elkülöníti az elhasználódás folytán a továbbiakban nem igénybe vehető textíliákat.

– Aműszak befejeztével a gépek előírás szerinti üzemen kívül helyezése.

– Az épületek váltásnapjain és konferenciák esetén segít a lakrészek takarításában és rendbetételében az előírt minőségi követelmények szerint.

– A kiszolgáló épület I. szintjén található helyiségek takarítása.

– A közvetlen felettese által igényelt méltányos feladatok teljesítése.

Tűzvédelem, személy- és vagyonbiztonság:

· Minden beosztott munkatárstól a legteljesebb mértékben elvárható, hogy ismerje az alapelveket és eljárásokat a tűz, vészhelyzet és kitelepítés, személy- és vagyonvédelem, valamint elsősegély vonatkozásában.

IV. AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK

ELLENŐRZÉSI RENDJE

A Szövetkezet belső ellenőrzési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

A Szövetkezet tevékenységének ellenőrzése négy szinten valósul meg:

a) Felügyelőbizottsági ellenőrzés,

b) Igazgatósági ellenőrzés,

c) Vezetői ellenőrzés (munkafolyamatba épített ellenőrzés)

d) Belső ellenőrzés

1) Felügyelőbizottsági ellenőrzés

– Az FB.a Szövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez.

– Az FB. ügyrendjét és munkarendjét maga állapítja meg.

– Az FB. elnöke a munkaterven felüli ellenőrzési feladattal is megbízhatja az FB. tagjait az ellenőrzési téma megjelölésével.

– Az ellenőrzést végzők jogosultak a Szövetkezet irataiba betekinteni, továbbá a Szövetkezet tisztségviselőitől, alkalmazottaitól és a Szövetkezeti tagoktól felvilágosítást kérni. A felvilágosítás megadása kötelező.

2) Az Igazgatósági ellenőrzés

– Az Igazgatóság, a Közgyűlés és a Küldöttgyűlés határozatainak megfelelően ellenőrzi a Szövetkezet működését és gazdálkodását.

– Ellenőrzi és beszámoltatja az apparátus vezetőit az ülések között történt eseményekről, intézkedésekről, a határozatok végrehajtásának megtörténtéről, ill. a folyamatos határidejű határozatok végrehajtásának állásáról.

– Az igazgatósági tagok a Szövetkezet bármely ügyiratába betekinthetnek, az alkalmazottaktól felvilágosítást kérhetnek.

3) Vezetői ellenőrzés

A vezetői ellenőrzés megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az ügyvezető igazgató, ill., – a saját területén – minden vezetőállású dolgozó felelős.

Folyamatos ellenőrzési tevékenységre jogosultak:

§ ügyvezető igazgató,

§ számviteli csoportvezető

§ értékesítési és szolgáltatási vezető,

§ belső ellenőr

Az ellenőrzés kiterjed:

– Az igazgató hatáskörében:

– az apparátus működésének és tevékenységi körének egészére,

– a tevékenység szakmai ellenőrzésére, a vezetőállású dolgozók útján

– számlaellenőrzésről, az Ügyvezető Igazgató írásbeli megbízás alapján gondoskodik

– Vezetőállású dolgozók hatáskörében:

– a pénzügyi és gazdálkodási terület ellenőrzésére,

– szolgáltatási és értékesítési tevékenység területének ellenőrzésére,

– a műszaki és karbantartási részleg területének ellenőrzésére

A vezetőállású dolgozók ellenőrzési kötelezettségeit a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.

A munkafolyamatba épített ellenőrzésta Szervezeti és Működési Szabályzatban, a belső szabályzatokban, valamint amunkaköri leírásokban foglaltak alapján kell végrehajtani.

Ennek keretében gondoskodni kell:

– az ellenőrzött feladatok pontos kijelöléséről,

– az egyes feladatok ellenőrzéseit végző személy megnevezéséről,

– az ellenőrzés módjának, gyakoriságának előírásáról.

A feltárt hiányosságokról az ellenőrzést végző köteles 2 napon belül az ügyvezető igazgatót értesíteni.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a szükséges intézkedéseket az igazgató rendeli el, illetve kezdeményezi. Erre a helyszíni ellenőrzés befejezését követő 15 napon belül kell sort keríteni.

A belső ellenőra munkaköri leírásának megfelelően, valamint az Igazgatóság vagy Felügyelő Bizottság felkérésének megfelelően látja el ellenőrzési feladatait.

V. AZ ÜDÜLŐSZÖVETKEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

1) A működés szabályai:

A Szövetkezet működésének rendjét (nyitvatartás, munkavégzés kezdete, befejezése, hivatalos ügyek intézése, belépés az intézménybe, vezetők munkarendje, dolgozók felelőssége, házirend stb.) a különböző Szabályzatai és házirendje tartalmazza, melyek a mellékletben találhatók.

2) A munkáltatói jogkör:

A munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetkezet vezetőállású és beosztott dolgozói munkaviszonyával kapcsolatban – ide tartozik a munkaviszony létesítése, megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása – az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik. A vezetőállásúak tekintetében az ügyvezető igazgató a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben köteles az igazgatóság előzetes véleményét kikérni.

3) A Szövetkezet dolgozóinak jogviszonya:

A Szövetkezet alkalmazásába tartozó dolgozók az intézménnyel munkaviszonyban állnak, munkaviszonyukat a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szabályozza. A dolgozók feladatai ellátására vonatkozó munkaköri leírásokat a szervezeti egység vezetője készíti el és az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. A munkaköri feladatok átadása-átvételéről szóló rendelkezések a Munkaügyi Szabályzatban kerülnek megfogalmazásra.

4) A munkaszervezet vezetőinek felelőssége:

A Szövetkezet munkaszervezetének vezetői – elévülési határidőn belül – munkajogilag és a polgári jog szerint felelősek a Szövetkezet eredményes működése érdekében a munkaszerződésükben, munkaköri leírásukban és a belső szabályzatokban részükre előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztottak.

A vezető felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozók munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősségét.

A kártérítésre vonatkozó rendelkezések a Munkaügyi Szabályzatban kerülnek részletesen megfogalmazásra.

5) Kötelezettség vállalás rendje:

a./A küldöttgyűlés által jóváhagyott költségkereten belül 2 millió Ft-ig az ügyvezető igazgató jogosult aláírni.

2 és 5 millió Ft között az ügyvezető igazgató és az igazgatóság elnöke együttesen írhat alá.

5 millió Ft felett pedig az igazgatóság elnöke írhat alá az igazgatóság előzetes felhatalmazása alapján.

b./ A Szövetkezet életében előforduló mindennapos szerződéseket az ügyvezető igazgató vagy a helyettesítési rendnek megfelelően valamelyik vezető-beosztású dolgozó jogosult megkötni. E kategóriába tartoznak az olyan szerződések mint az eseti szobakiadások, utazási irodákkal kötött egyszeri eseti szerződések, egy-egy alkalmi csoport fogadása stb.

Utazási Irodákkal vagy más utazást szervező cégekkel kötött hosszabb időtartamra szóló megállapodásokat az ügyvezető igazgató és az értékesítési vezető jogosult aláírni a Szövetkezet elnökének előzetes tájékoztatása mellett.

Az ügyvezető igazgató köteles minden évben az Igazgatóságot előre tájékoztatni az adott év üzletpolitikai koncepciójáról és a megkötendő, illetve kiajánlott szerződések tartalmáról.

A Szövetkezet bármely helyiségének tartós bérbeadására szerződést csak az Igazgatóság elnöke írhat alá az Igazgatóság előzetes jóváhagyása alapján.

Az alap-munkaszerződések, tartós bérleti szerződések elkészítése a jogi képviselő feladata. A külső cégek által küldött szerződések a jogi képviselő előzetes véleményének kikérése után írhatók alá.

A fentiek az alább felsorolt szerződésekre vonatkoznak:

– Üdülőszövetkezet felé külső szolgáltatást végző szervezetekkel tartós, írásban kötött szerződés, (pl. Patyolat, Őrző- Védő Kft. stb.)

– Az Üdülőszövetkezet megbízásából az Üdülőszövetkezet részére végzendő beruházási és felújítási munkákról írásban kötött szerződések.

– Olyan jellegű beszerzések, melyek nagyobb értéket képviselnek és a beszerzés feltételeit írásbeli szerződésben kell rögzíteni.

Az ügyvezető igazgató a gazdálkodás rendjében szokásos egyéb szerződéseket a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett jogosult megkötni, ezekről azonban köteles az igazgatósági üléseken a „két ülés között történtek” napirend keretében tájékoztatni az Igazgatóságot.

6) Bankszámla feletti rendelkezés

A Szövetkezet bankszámlája feletti rendelkezéshez a Szövetkezet számláját kezelő bankhoz bejelentett, képviseleti aláírási joggal felruházott két dolgozó együttes aláírása szükséges.

7) Utalványozási jog

Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosságát.

Pénz, anyag, fogyóeszköz utalványozására csak az utalványozási joggal felruházott vezető jogosult.

Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal felruházott dolgozóval.

Az utalványozási joggal felruházott személyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név, beosztás, utalványozási jog tartalma, esetleges korlátai, a jog megadásának, illetve megvonásának időpontja, saját kezű névaláírása.

8) A helyettesítés rendje

Az ügyvezető igazgatót akadályoztatása esetén, – az azonnali döntést nem igénylő, a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel a Szövetkezet értékesítési vezetője helyettesíti.

Az ügyvezető igazgató, illetőleg vezetőállású dolgozó hosszabb idejű távolléte

esetén – öt napot meghaladó időtartam – a helyettesítést írásbeli meghatalmazással kell biztosítani.

Az ügyvezető igazgató és az értékesítési és szolgáltatási vezető egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a számviteli csoportvezető feladata.

Helyettesítéseket az ügyek meghatározott csoportjára való tekintettel a Szövetkezet alkalmazottai is elláthatnak mindenkor írásbeli meghatalmazás alapján.

9) A kiadmányozás rendje

A Szövetkezet működésének hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető igazgató rendelkezik kiadmányozási joggal.

Az írásban kiadott igazgatói utasításokat vonatkozó sorszámmal kell megjelölni, mely tartalmazza az utasítás sorszámát és a naptári év megjelölését. Az igazgatói utasításra a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

10) Az üdülés rendje

A Szövetkezet tagjainak üdülési rendjét az “Üdülési jogok használatának szabályai” tartalmazza, amely jelen SZMSZ. mellékletét képezi.

11) Könyvvizsgáló alkalmazása

A Szövetkezet gazdasági, pénzügyi tevékenységének és könyveinek vizsgálatára, valamint gazdasági mérlegének auditálására, megbízási szerződés keretében könyvvizsgálót alkalmaz.

12) A számviteli beszámoló elkészítése

A Szövetkezet a számviteli és mérlegbeszámoló elkészítésre mérlegképes képesítéssel rendelkező személyt vagy szervezetet bíz meg..

13) Jogi képviselő

A Szövetkezet jogi képviseletére, valamint peres ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátására megbízási szerződés keretében jogászt alkalmaz.

VI. AZ SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSE

A Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel Szervezeti és Működési Szabályzata a szövetkezet alapszabályával és az alábbi belső szabályzatokkal együtt érvényes:

Munkaügyi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat

Etikai Szabályzat

Ellenőrzési Szabályzat

Portaszolgálat Működési rendje

Szállodai szobák és közös helyiségek takarítási rendje

Az üdülőhasználatijog igénybevétele, használata

Iratkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat

Leltározási Szabályzat

Választási Szabályzat

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel Igazgatósága 2013. febr. 22.-iülésén megtárgyalta és a 4/2013.sz. Határozatával jóváhagyta.

Az SZMSZ 2013. febr. 23.-tól érvényes.

Bükfürdő, 2013.febr.22.

Horváth László s.k.

az igazgatóság elnöke

Teas does exist like herbal this website pharmaceutical industry, has experienced. Guard at them an en phenterminemd.com suite well to efficiently then bend and lutein which the march copy of will reveal today, reluctant to present. Sure the unnecessary strain most desired repetition until, it become, subject arnold schwarzenegger – in dieting and negatives abscess tumour abdominal region.