36 °C

H–9740 Bük, Termál krt. 41/A.

+36 94 358-088

ertekesites@apartmanhotel.hu


Foglalás

Adatvédelem
A Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel Bükfürdő által végzett adatkezelési tevékenységek tájékoztatója és nyilvántartása


 
A Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel (székhely: 9740 Bük, Termál körút 41./A, cégjegyzékszám: 18-02-000304, adószám: 10114427-2-18, telefonszám: 94/358-088, e-mail: titkarsag@apartmanhotel.hu, önállóan képviseli: Horváth László igazgatóság elnöke és Németh Violetta Mária ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erdélyi Gábor), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
 
Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.
A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges székhelyén, 9740 Bük, Termál körút 41./A.
Az áttekinthetőség szolgálandó, az Adatkezelő kérdezz-felelek formátumban, valamint ahol lehetett, táblázatban jelenítette meg a tudnivalókat, szükség esetén példával magyarázva. Az átláthatóságot az is segíti, hogy minden adatkezelés önálló oldalon került meghatározásra, így akár önállóan is alkalmas a tájékoztatásra a leglényegesebb információk tekintetében. Az egyes adatkezelések a GDPR 13-14. cikkeiben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettséget teljesítik.
 
Kik az érintettek?
Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, a természetes személy ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
 
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
 
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
 
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.
 
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
 
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.
 
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az titkarsag@apartmanhotel.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.
 
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
 
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 
Egyéb információk
 
A GDPR 30. cikk. 1. bek. d) pontja szerinti információ: Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
 
A GDPR 30. cikk. 1. bek. g) pontja szerinti információ: Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.Tagfelvétellel, tagsággal kapcsolatos adatkezelés
 1. Amennyiben érintett az Adatkezelő tagja kíván lenni, hogy a tagságból származó előnyöket élvezhesse, úgy az Adatkezelőhöz eljuttatathatja tagsági igényét. Ugyanakkor Adatkezelő kezeli a már taggá vált érintettek adatait, esetleges jogosultságaikat is, a tagságból fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése, kötelezettségek okán.
 2. A taggá válás önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés a tagviszony kialakításával jogi kötelezettség teljesítéseként jelentkezik.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, vagy jogi személy képviselője, aki üdülési jogot vásárol az Adatkezelőnél és taggá válik vagy már tagja Adatkezelőnek.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
jogelőd neve azonosítás, jogosultságok ellenőrzése, megadása
jogelőd címe azonosítás, jogosultságok ellenőrzése, megadása
haszonélvező neve azonosítás
épületszám azonosítás, jogosultságok ellenőrzése, megadása
turnusjel azonosítás, jogosultságok ellenőrzése, megadása
tagsági szám azonosítás, jogosultságok ellenőrzése, megadása
jogutód neve azonosítás, jogosultságok ellenőrzése, megadása
jogutód leánykori neve azonosítás
jogutód születési helye és ideje azonosítás
jogutód címe kapcsolattartás
jogutód személyigazolvány száma azonosítás
jogutód telefonszáma kapcsolattartás
jogutód állampolgársága azonosítás
jogelőd és jogutód aláírása azonosítás
 
 1. Az adatkezelés célja a tagsági viszony létrehozása, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése,  kizárólag tagként elérhető Adatkezelő által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások elérése, valamint kapcsolattartás.
 2. Adatkezelő a tagok számára igazolványt jogosult kiadni, amely tartalmazza az érintett nevét, üdülési turnusjelét és tagszámát, anyja nevét, szükség esetén emelt szintű szoba számát.
 3. Az Adatkezelő Alapszabálya részletesebb és további szabályokat tartalmaz az érintettek vonatkozásában.
 4. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon jelzi taggá válási szándékát az Adatkezelő felé.
  2. Adatkezelő a taggá válási szándékot a hatályos vonatkozó szabályzat és feltételek alapján megvizsgálja, és döntéséről és/vagy egyéb információkról (például tagsági díj mértéke, megfizetésének módja és ideje) tájékoztatja az érintettet ugyanazon az úton, ahogyan a jelentkezés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezett.
  3. Amennyiben érintett taggá válhat és megtette az egyéb, előírt lépéseket, úgy Adatkezelő a megadott adatokat manuálisan betáplálja az Adatkezelő külön erre a célra rendszeresített elektronikus nyilvántartási és/vagy papír alapú rendszerébe.
  4. A taggá vált érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az érintett által megadott kapcsolattartási módokon keresztül értesíthesse az érintettet az Adatkezelő által nyújtott lehetőségek, szolgáltatás igénybevételéről, vagy azok ellehetetlenülésével kapcsolatosan, amennyiben az szükséges.
  5. Abban az esetben, ha érintett jelzi Adatkezelő felé, hogy meghatározott naptól nem kíván tag lenni, úgy Adatkezelő e napot megelőző munkanapon törli az érintett minden adatát az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerből és megteszi az Adatkezelő külön szabályzatában foglalt lépéseket.
 5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 6. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 8. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 9. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
                                                  
 
Közösségi oldalakon történő marketing
 1. Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/hotelbuk oldalon, valamint más közösségi oldalakon.
 2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
 
 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 2. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 4. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 5. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 6. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 7. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
 8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 9. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
 10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 11. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.
 12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

Weboldal látogatási adatok
 
 1. Cookie-k
 2. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
 3. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
  1. Feltétlenül szükséges cookie-k
   1. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
   2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
 
A használt cookie-k adatai:
 
COOKIE NEVE             Oldal                           Típus    Lejárat
PHPSESSID                   apartmanhotel.hu      HTTP     Session/munkamenet
Cookie célja: A felhasználói munkamenet állapotának megőrzése az oldalkérések között.
Forrás: apartmanhotel.hu
 
 1. Statisztikai cookie-k
  1. Az ilyen sütik statisztikai (pl. oldal látogatási szám) célokat szolgálnak.
A weboldal által használt cookie-k információi:
 
COOKIE NEVE             Oldal                           Típus    Lejárat
_ga                              apartmanhotel.hu      HTTP     2 éve
Cookie célja: egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
 
 
_gat                            apartmanhotel.hu      HTTP     Session/munkamenet
Cookie célja: Google Analytics használja betöltési sebesség növelése céljából
 
_gid                             apartmanhotel.hu      HTTP     Session/munkamenet
Cookie célja egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet
 
 1. Célzott/marketing cookie-k
  1. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
 
A weboldal által használt cookie-k információi:
 
COOKIE NEVE             Oldal                           Típus    Lejárat
ads/ga-audiences      google.com                Pixel     Session/munkamenet
 
Cookie célja: A Google AdWords használatával újból bekapcsolja azokat a látogatókat, akikből valószínűleg ügyfél válhat az online viselkedése alapján
 
CM                              tripadvisor.com           HTTP     10 év
 
Cookie célja: A Trip Advisor beágyazott tartalmának megtekintésére szolgál, beleértve a beutalási jutalékok és a weboldalak nyomon követését.
 
PMC                            tripadvisor.com           HTTP     2 év
Cookie célja: nem besorolt
 
ServerPool                   tripadvisor.com           HTTP     Session/munkamenet
Cookie célja: A Trip Advisor beágyazott tartalmának megtekintésére szolgál, beleértve a beutalási jutalékok és a weboldalak nyomon követését.
 
SRT                               tripadvisor.com           HTTP     Session/munkamenet
Cookie célja: nem besorolt
 
 
TACds                          tripadvisor.com           HTTP     2 hónap
Cookie célja: A Trip Advisor beágyazott tartalmának megtekintésére szolgál, beleértve a beutalási jutalékok és a weboldalak nyomon követését.
 
 
TART                            tripadvisor.com           HTTP     4 nap
 
Cookie célja: nem besorolt
 
 
TASession                     tripadvisor.com          HTTP     Session/munkamenet
Cookie célja: A Trip Advisor beágyazott tartalmának megtekintésére szolgál, beleértve a beutalási jutalékok és a weboldalak nyomon követését.
 
TASSK                           tripadvisor.com           HTTP     179 nap
Cookie célja: nem besorolt
 
TATravelInfo                tripadvisor.com           HTTP     13 nap
 
Cookie célja: A Trip Advisor beágyazott tartalmának megtekintésére szolgál, beleértve a beutalási jutalékok és a weboldalak nyomon követését.
 
 
TAUD                           tripadvisor.com          HTTP     13 nap
Cookie célja: nem besorolt
 
 
TAUnique                    tripadvisor.com           HTTP     2 év
Cookie célja: A Trip Advisor beágyazott tartalmának megtekintésére szolgál, beleértve a beutalási jutalékok és a weboldalak nyomon követését.
 
 
 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
 2. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
 3. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. 
 
 1. Hivatkozások és linkek
 
 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 2. Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 
Analitika, Facebook pixel (képpont)
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
 
Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
 
Google Adwords remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. 
 
Panaszkezelés
 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 4. A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása
 
 1. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 4. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 5. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
 6. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
 7. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.
 8. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.                               
 9. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 11. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 12. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
Kelt: 2018. július hó 1. nap