35 °C

H–9740 Bük, Termál krt. 41/A.

+36 94 358-088

ertekesites@apartmanhotel.hu

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
 
 1. Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
 
 1. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
 
 1. Kezelt adatok köre és célja:
név                                        azonosítás
szül. hely, idő                                         azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat                                              hozzájárulás teljesítéséhez szükséges
 
 1. Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 2. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 3. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
 
 1. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy
  2. ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig. Az önéletrajzok kezelésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatokat a felvételtől számított 2 évig tárolja az Adatkezelő
 
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
 
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 
 1. Adatközlés: az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre, ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos.
 
 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
 
 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
 
 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
 
  Kelt, Bük, 2018.07.01.